Giải vở bài tập Toán lớp 1 tập 2 Bài 116: Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

  • Bài 116: Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 trang 1
  • Bài 116: Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 trang 2
Đáp số : 9 ngày.
Bài 116: CỘNG, TRỪ (không nhớ) TRONG PHẠM VI 100
1. Tính nhẩm
20 + 60 = 80
60 + 4 = 64
30 +
2
= 32
80 - 20 = 60
64 - 4 = 60
32 -
2
= 30
80 - 60 = 20
64 - 60 = 4
32 -
30
= 2
Đặt tính rồi tính :
a)
63
75
75
+
—
—
12
63
12
75
12
63
b)
56
78
78
+
—
—
22
56
22
78
22
56
Tóm tắt Toàn và Hà Hà được Toàn được
86 điếm 43 điểm ... điểm ?
Khi chơi trò chơi trên máy tính, Toàn và Hà được 86 điểm, riêng Hà được 43 điẹm. Hỏi Toàn được bao nhiêu điểm ?
Bài siải
Toàn được số điểm là :
86 - 43 = 43 (điểm)
Đáp số : 43 điểm.
Tóm tắt
1A có 1B có Có tất cả
23 học sinh 25 học sinh ... học sinh ?
3. Lớp 1A có 23 học sinh, lớp 1B có 25 học sinh,
a) Hỏi hai lớp có tất cả bao nhiêu học sinh ?
Bài giải
Số học sinh có trong 2 lớp là :
23 + 25 = 48 (học sinh)
Đáp số : 48 học sinh.
b) Cô tổng phụ trách có 50 vé xem xiếc. Hỏi có đủ để phân phát cho học sinh của hai lớp không ?
Cô .tổng phụ trách có dư số vé để phân phát cho học sinh của hai lớp vì : 50 - 48 = 2 (vé).
Vậy cô tổng phụ trách còn dư lại 2 vé sau khi đã phát cho học sinh lớp 1A và lớp 1B.