Giải vở bài tập Toán lớp 1 tập 2 Bài 91: Cộng các số tròn chục

  • Bài 91: Cộng các số tròn chục trang 1
Bai 91
Tính :
50	20
60
20
30
70
4-	+
10 20
+
30
+
60
+
40
+ 20
60	40
90
80
70
90
Tính nhẩm :
40 + 10 = 50
30 + 40
= 70
50
+ 30 = 80
30 + 30 = 60
60 + 20
= 80
30
+ 50 = 80
20 + 50 = 70
10 + 80
= 90
40
+ 20 = 60
Bình có 20 viên bi, anh cho Bình thêm 10 viên bi nữa. Hỏi Bình có tất cả bao nhiêu viên bi ?
Tóm tắt	Bài giải
Bình có
: 20 viên bi
Bình có tất cả số viên bi là :
Bình có thêm
: 10 viên bi
20+ 10 = 30 (viên bi)
Tất cả Bình có
: ... viên bi ?
Đáp số : 30 viên bi
ọ 20 + 40 < 80	50 = 30 + 20
60 + 10 > 60	70 = 30 + 40