Giải vở bài tập Toán lớp 1 tập 2 Bài 86: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

  • Bài 86: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước trang 1
  • Bài 86: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước trang 2
Bài 86: VẼ ĐOẠN THANG có ĐỘ DÀI CHO TRƯỚC
Vẽ đoạn thẳng có độ dài:
a) Giải bài toán theo tóm tắt sau :
Tóm tắt	Bài ẹiải
Đoạn thẳng AB : 5cm	Cả hai đoạn thẳng dài là :
Đoạn thẳng BC : 4cm	5 + 4-9 (cm)
^9 1 . -J	,,	.	r,	Đáp số : 9cm
Ca hai đoạn thăng: ... cm ỉ	r
b) Vẽ đoạn thẳng AB, rồi vẽ đoạn thẳng BC có độ dài nêu trong phần a) (vẽ hai cách khác nhau).
Cách 1:
B I-
Cách 2 :
Ah
Vẽ đoạn thẳng AO dài 3cm, rồi vẽ đoạn thẳng OB dài 5cm để có đoạn thẳng AB dài 8cm.
-10