Giải vở bài tập Toán lớp 1 tập 2 Bài 82: Giải bài toán có lời văn

  • Bài 82: Giải bài toán có lời văn trang 1
  • Bài 82: Giải bài toán có lời văn trang 2
Bài 82: GIẢI BÀI TOÁN có LỜI VĂN
Có 1 lợn mẹ và 8 con lợn con. Hỏi tất cả có bao nhiêu con lợn ?
Tóm tắt	Bài giải
Có	: 1 lợn mẹ	Có tất cả là :
Có	: 8 lợn con	1 + 8 = 9 (con lợn)
Có tất cả : ... con lợn ?	Đáp sô : 9 con lợn.
Trong vườn có 5 cây chuôi, bố trồng thêm 3 cây chuôi nữa. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây chuôi ?
Tóm tắt	Bài giải
Có	: 5 cây chuối	Có tất cả là :
Thêm : 3 cây chuôi	5 + 3 = 8 (cây chuôi)
Có tất cả : ... cây chuôi ?	Đáp số': 8 cây chuối.
Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm đế có bài toán rồi tóm tắt và
Bài toán : Có 4 bạn chơi đá cầu và 3 bạn chơi nhảy dây.
Hỏi : Có tất cả bao nhiêu bạn vừa chơi đả cầu và nhảy dây ?
Tóm tắt
Có	: 4 bạn đá cầu
Có	: 3 bạn nhảy dây
Có tất cả : ... bạn ?
Bài eiải Có tất cả là :
4 + 3 = 7 (bạn)
Đáp số : 7 bạn.