SGK Tiếng Việt 1 - Bài 84. op ap họp, sạp

  • Bài 84. op ap họp, sạp trang 1
  • Bài 84. op ap họp, sạp trang 2
BÀI 84
op
họp
họp nhóm
múa sạp
©
—— con cọp	giấy nháp
dóng góp	xe dạp
Lá thu kêu xào xạc Con nai vàng ngơ ngác Đạp trên lá vàng khô.
Chóp núi, ngọn cây, tháp chuông