SGK Tiếng Việt 1 - Bài 95. oanh oach doanh, hoạch

  • Bài 95. oanh oach doanh, hoạch trang 1
  • Bài 95. oanh oach doanh, hoạch trang 2
oanh	oach
doanh	hoạch
■
4	DOANH TRẠI
i QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
doanh trại ■
thu hoạch
khoanh tay mói toanh
kế hoạch
loach xoạch
■ •
ơcưnẤữctcẤ áơcmẤt/uũ tẲu/KoạcẤ
Av*7!
Chúng em tích cực thu gom giấy, sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ.
Nhà máy, cửa hàng, doanh trọi
/SA ,j
nnn
■—n jj
Ch fl.fiJll .	*" >
1 A*i ay Ỉ
.DOANH TRẠI .
QUÂN ĐỘI NHÂN DẬN VIỆT NAM
'	['■a_
.•s*5
i-