SGK Tiếng Việt 1 - Bài 92. oai oay thoại, xoáy

  • Bài 92. oai oay thoại, xoáy trang 1
  • Bài 92. oai oay thoại, xoáy trang 2
oai
thoại
oay
xoáy
điện thoại gỉo xoay
hí hoáy loay hoay
í!)
quá xoài khoai lang
ÍM1
Tháng chạp là tháng trồng khoai Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà
Tháng ba cày vỡ ruộng ra Tháng tư làm mạ, mưa sa đáy đồng.
Ghế đổu, ghế xoay, ghế tựa