SGK Tiếng Việt 1 - Bài 89. iêp ươp liếp, mướp

  • Bài 89. iêp ươp liếp, mướp trang 1
  • Bài 89. iêp ươp liếp, mướp trang 2
iêp	ươp
liếp	mưóp
tấm liếp	giàn mướp
rau diếp tiếp nối
ướp cá nưòm nượp
Nhanh tay thì được Chạm tay thì thua Chân giạm giả vò Cướp cò mà chạy.
Nghề nghiệp của cha mẹ