Giải Hóa Học 8 - Bài 11: Bài luyện tập 2

  • Bài 11: Bài luyện tập 2 trang 1
  • Bài 11: Bài luyện tập 2 trang 2
  • Bài 11: Bài luyện tập 2 trang 3
Bài 11. BÀI LUYỆN TẬP 2
GIẤI BÀI TẬP SGK
Bài 1. Hãy tính hóa trị của đồng Cu, photpho p, silic Si và sắt Fe trong
các công thức hóa học sau: Cu(OH)2, PCI5, SiO2, Fe(NO3)3.
HƯỚNG DẪN GIẢI
X I
. Cu(OH)2 :
1.2
X.1 = 1.2 =>x- —= 2
1
X II
• SÍO2:
, TT o II-2
x.l = II.2 ^>x = —— = 4
1
Vậy Cu có hóa trị II.
X I
PC15:
Vậy Si có hóa trị là IV.
Fe(NO3)3:
x.l = 1.5 => X =	= 5
1
Vậy p có hóa trị V.
1.3
x.l = 1.3 =>x = -^ = 3
1
Vậy Fe có hóa trị III.
Bài 2. Cho biết công thức hóa học hợp chất của nguyên tô' X với o và hợp chất của nguyên tô' Y với H như sau (X, Y là những nguyên tô' nào đó);
XO, YH3.
Hãy chọn công thức hóa học nào . là đúng cho hợp chất của X với Y trong sô' các công thức cho sau đây:
A. XY3, B. XsY, c. X2Y3 D. X3Y2j E. XY.
HƯỚNG DẪN GIẢI
Chọn đáp án D. XsY2.
Bài 3. Theo hoá trị của sắt trong hợp chất có công thức hóa học là Fe2O3, hãy chọn công thức hoá học đúng trong sô' các công thức hợp chất có phân tử gồm Fe liên kết với (SO4) sau:
A. FeSO4, B. Fe2SO4. c. Fe2(SO4)2, D. Fe2(SO4)3, E. Fe3(SO4)2.
HƯỚNG DẪN GIẢI
Chọn đáp án D. Fe2(SO4)3.
Bài 4. Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp châ't có phân tử gồm kali K, bari Ba, nhôm AI lần lượt liên kết với:
C1;	_ b. Nhóm (SO4).
HƯỚNG DẪN GIẢI
a. •
I I
1^ íx = 1
1 [y = i
K và Cl: có CTHH chung: Kx Cly
	T T ..	. x 1
 X.I = I.y =>3 = 7 y I
Vậy CTHH của KxCly là KC1. Phân tử khối: 39 + 35,5 = 74,5 đvC.
II I
Ba và Cl: có CTHH chung: Bax Cly
o X.II = y.I =>- = 3
y II
Vậy CTHH của BaxCly là BaCl2.
Phân tử khối: 137 + 2.35,5 = 208 đvC.
III I
X = 1
ly-3
• Al và Cl: có công thức chung Alx Cly Y T
X.III = I.y =>- = -7-
Vậy CTHH của AlxCly là: AlClg. Phan tử khối: 27 + 35,5.3 = 133,5 đvC.
1 II
b. • K và so4: có CTHH chung: Kx(SO4)y
X = 2
ly-1
y III
_ T ..	.. TT _ . x 11
 I.x = y.II => — = -7- y I
Vậy CTHH của Kx(SO4)y là K2SO4 -> Phân tử khối: 39.2 + 32 + 16.4 = 174 đvC.
J1
Ba và so4: có CT chung: Bax (SO4)y
 II.X = y.ỉỉ =>- = — = - y II 1
Vậy CTHH của Bax(SO4)y là BaSO4 -> Phân tử khôi: 137 + 32 + 16.4 = 233 đvC.
X = 2 (y-3
Ill II AI và so4: có công thức chung Alx(SO4)y
X II x.III = y.II =
y III
Vậy CTHH của Alx(SO4)y là A12(SO4)3. -> Phân tử khối: 27.2 + (32 + 16.4)3 = 342 đvC.
— 03 80 —