Giải Hóa Học 8 - Bài 5: Nguyên tố hóa học

  • Bài 5: Nguyên tố hóa học trang 1
  • Bài 5: Nguyên tố hóa học trang 2
  • Bài 5: Nguyên tố hóa học trang 3
Bài5. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Nguyên tô' hóa học là tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng sô' proton trong hạt nhân.
Kí hiệu hóa học: biểu diễn nguyên tô' và chỉ một nguyên tử của nguyên tô' đó.
Một đơn vị cacbon bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử c.
Nguyên tử khối: là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi nguyên tô' có nguyên tử khối riêng biệt.
Oxi: là nguyên tô' chiếm gần nửa khối lượng vỏ Trái Đất.
GIẢI BÀI TẠP SGK
Bài 1. Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp:
Đáng lẽ nói những	 loại này, những .... loại kia, thì trong khoa
học nói..... hóa học này	hóa học kia.
Những nguyên tử có cùng số.	trong hạt nhân đều là.... cùng loại,
thuộc cùng một	hóa học.
HƯỚNG DẪN GIẢI
Đáng lẽ nói những nguyên tử loại này, những nguyên tử loại kia, thì trong khoa học nói nguyên tô' hóa học này nguyên tố hóa học kia.
Những nguyên tử có cùng sô' proton trong hạt nhân đều là những nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một nguyên tố hóa học.
Bài 2.
Nguyên tố hóa học là gì?
Cách biểu diễn nguyên tố? Cho thí dụ.
HƯỚNG DẨN GIẢI
Nguyên tô' hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng sô' proton trong hạt nhân.
Cách biểu diễn nguyên tố: kí hiệu hóa học biểu diễn nguyên tố.
Thí dụ: • Kí hiệu nguyên tố hiđro: H
• Kí hiệu nguyên tô' canxi: Ca
Bài 3.
Các cách viết 2 c, 5 o, 3 Ca lần lượt chỉ ý gì?
Hãy dùng chữ sô' và kí hiệu hoá học diễn đạt các ý sau: ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bôn nguyên tử natri.
HƯỚNG DẪN GIẢI
a. Các cách viết có ý nghĩa:
2 C: hai nguyên tử của nguyên tô' hóa học cacbon. -5 0: năm nguyên tử của nguyên tô' hóa học oxi.
3 Ca: ba nguyên tử của nguyên tô' hóa học canxi.
b. - Ba nguyên tử nitơ: 3 N
Bảy nguyên tử canxi: 7 Ca
Bõn nguyên tử natri: 4 Na
Bài 4. Lấy bao nhiêu phần khôi lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon? Nguyên tử khôi là gì?
HƯỚNG DẪN GIẢI
Một đơn vị cacbon có khôi lượng bằng 1/12 khôi lượng của nguyên tử cacbon. 1 đvC = 1/12 c
Nguyên tử khôi là khôi lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.
Mỗi nguyên tô' có nguyên tử khôi riêng biệt.
Bài 5. Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với:
Nguyên tử cacbon;
Nguyên tử lưu huỳnh;
Nguyên tử nhôm.
HƯỚNG DẪN GIẢI
Giữa nguyên tử magie và nguyên tử cacbon, nguyên tử magie nặng
24 T
hơn, bang ~~ = 2 lần.
12
Giữa nguyên tử magie và nguyên tử lưu huỳnh, nguyên tử lưu huỳnh nặng hơn, bằng = lần.
Giữa nguyên tử magie và nguyên tử nhôm, nguyên tử magie nhẹ
.	, / „ 24 8
hơn, băng — = - lân.
27	9
Bài 6. Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khôi và cho biết X thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tô' đó (xem Bảng 1, trang 42 SGK)?
HƯỚNG DẪN GIẢI
Ta có: X = 2 X 14 = 28 (đvC)
Vậy nguyên tô' X là silic (Si).
Bài 7.
Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, hãy tính xem: Một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam?
Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, c hay D:
A. 5,342.10“23g	B. 6,023.10~23g
4,482.10“23g	D. 3,990.10“23g
(Hãy chọn đáp sô' đúng, tính và ghi vào vở vài tập).
HƯỚNG DẨN GIẢI
„	. 1.9926.10-23 , . 19.926.10~24 _ ,	in_24 , .
Ta có: -—	(g) = — 	« 1,66.10 24 (g).
12	12
Chọn đáp án c.
Khôi lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm:
mA = 27.1,66.10~24 (g) = 4,483.10~23 (g)
Bài 8. Nhận xét sau đây gồm hai ý: “Nguyên tử đơtêri thuộc cùng nguyên tô' hóa học với nguyên tử hiđro vì chúng đều có 1 proton trong hạt nhân”. Cho biết sơ đồ thành phần cấu tạo của hai nguyên tử như hình vẽ bên:
Hiđro	Đơteri
• proton, o nơtron
Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:
Ý (1) đúng, ý (2) sai	c. Cả hai đều sai.
Ý (1) sai, ý (2) đúngD.	D. Cả hai ý đều đúng.
HƯỚNG DẪN GIẢI
Chọn đáp án: D (Cả hai ý đều đúng).
— C3 so —