Giải Hóa Học 8 - Bài 12: Sự biến đổi chất

  • Bài 12: Sự biến đổi chất trang 1
  • Bài 12: Sự biến đổi chất trang 2
PHẢN ỨNG HÓA HỌC
Bài 12. Sự BIẾN ĐỔI CHẤT
TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Hiện tượng vật lý: hiện tượng khi chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.
Hiện tượng hóa học: hiện tượng khi chất biến đổi có tạo ra chất khác. II. GIAI BAI TẬPSGK
Bài 1. Dấu hiệu nào là chính để phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lý?
HƯỚNG DẪN GIẢI
Dấu hiệu chính là sự xuất hiện của chất mới.
Bài 2. Trong số nhũng quá trình kể dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng hóa học, đâu là hiện tượng vật lý. Giải thích.
Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc (khí lưu huỳnh đioxit).
Thuỷ tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.
Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống (canxi oxit) và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài.
Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.
HƯỚNG DẨN GIẢI
Hiện tượng vật lý: câu b và câu d vì thuỷ tinh và cồn vẫn giữ nguyên chất ban đầu.
Hiện tượng hóa học:
Câu a: lưu huỳnh cháy -> khí lưu huỳnh đioxit.
Câu c: canxi cacbonat -> hai chất khác.
Bài 3. Khi đốt nến (làm bằng parafin), nến chảy lỏng thấm vào bấc. Sau đó, nến lỏng chuyển thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước.
Hãy phân tích và chỉ ra ở giai đoạn nào diễn ra hiện tượng vật lý, giai đoạn nào diễn ra hiện tượng hóa học. Cho biết: trong không khí có khí oxi và nến cháy là do chất này tham gia.
HƯỚNG DẪN GIẢI
Hiện tượng vật lý:
Nến chảy lỏng thấm vào bấc.
Nến chảy lỏng chuyển thành hơi.
Vì trong 2 giai đoạn này parafin chỉ biến đổi về trạng thái
Hiện tượng hóa học:
Nến cháy trong không khí.
Vì khi đó parafin đã biến đổi thành hai chất khác.
— C3 80 —