Giải Hóa Học 8 - Bài 4: Nguyên tử

  • Bài 4: Nguyên tử trang 1
  • Bài 4: Nguyên tử trang 2
Bài4. NGUYÊN TỬ
TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Nguyên tử: là hạt vô cùng nhỏ và trung hoà về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm.
Hạt nhân tạo bởi proton và nơtron.
Trong mỗi nguyên tử, số proton (p, +) bằng số’ electron (e, -)
Electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.
GIẢI BÀI TẬP SGK
Bài 1. Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các cụm từ thích hợp:
“	là hạt vô cùng nhỏ và trung hoà về điện: từ	 tạo ra mọi chất.
Nguyên tử gồm	mang điện tích dương và vỏ tạo bởi	”
HƯỚNG DẪN GIẢI
“Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hoà về điện: từ nguyên tử tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm hat nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi môt hay nhiều electron mang diện tích âm”.
Bài 2.
Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa (gọi là hạt dưới nguyên tử), đó là những hạt nào?
Hãy nói tên, kí hiệu và điện tích của những hạt mang điện.
Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân?
HƯỚNG DẪN GIẢI
Ba loại hạt: electron, nơtron và proton.
b.
Tên
Kí hiệu
Điện tích
Electron
e
(-)
Proton
p
(+)
Những nguyên tử cùng loại có cùng sô' hạt nơtron (n) và proton (p). Bài 3. Vì sao nói khôi lượng của hạt nhân được coi là khôi lượng của nguyên tử?
HƯỚNG DẪN GIẢI
Vì khối lượng của các electron không đáng kể.
Bài 4. Trong nguyên tử, electron chuyến động và sắp xếp như thế nào? Lấy thí dụ minh họa với nguyên tử oxi.
HƯỚNG DẪN GIẢI
- Trong nguyên tử, electron chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành lớp, mỗi lớp có một số electron nhất định.	•
- VD: nguyên tử oxi có 8e được mô tả như hình bên.
Canxi
Heli Cacbon	Nhôm
Hãy chỉ ra: số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử và số e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử.
HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 5. Cho sơ đồ một số nguyên tử sau:
Nguyên tử
Số p trong hạt nhân
Sô' e trong nguyên tử
Sô' lớp electron
Sô' e lớp ngoài cùng
Heli
2
2
1
2
Cacbon
6
6
2
4
Nhôm
13
13
3
3
Canxi
20
20
4
2