Giải bài tập Sinh Học 10 Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

  • Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất trang 1
  • Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất trang 2
Bài 11
VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHAT
KIÊN THỨC Cơ BẢN
Các chất được vận chuyển qua màng tế bào có thể theo phương thức vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động.
Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuỳển các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp và không tiêu tốn năng lượng. Vận chuyển chủ động cần năng lượng để vận chuyển các chăt tù nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.
Xuất bào và nhập bào là kiểu vận chuyển các chất thông qua sự biên dạng của màng sinh chất.
CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA
A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN
▼ Tốc độ khuếch tán của các chất ra hoặc vào tể bào phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Trả lời: Tốc độ khuếch tán của các chất ra hoặc vào tế bào phụ thuộc vào:
+ Nhiệt độ môi trường: nhiệt độ càng cao thì sự khuếch tán xảy ra càng nhanh.
+ Sự chênh lệch nồng độ chất tan càng cao thì sự khuếch tán xảy ra càng nhanh.
B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Thế nào là vận chuyên thụ động?
Trả lời: Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất mà không tiêu tốn năng lượng, dựa theo nguyên lí khuếch tán của các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.
Phân biệt giữa vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động.
Trả lời:
Vận chuyển thụ động
Vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.
Không tiêu hao năng lượng.
Vận chuyển chủ động
Vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.
Tiêu hao năng lượng.
Tại sao muốn rau tươi, ta phải thường xuyên vảy nước vào rau?
Trả lời: Ta phải thường xuyên vảy nước vào rau để nước thẩm thấu vào tế bào làm tế bào trương lên, rau không bị héo.
Khi tiến hành ẩm bào, làm thế nào để tế bào cộ thể chọn được các chất cần thiết trong sô' hàng loạt các chất có ở xung quanh để đưa vào tế bào?
Trả lời: Khi tiến hành ẩm bào, tế bào có thể chọn được các chất cần thiết trong số hàng loạt các chất có ở xung quanh để đưa vào tế bào là nhờ thụ thể đặc hiệu trên màng sinh chất.
CÂU HỎI BỔ SUNG
Tại sao khi ta chẻ nhỏ cọng rau muống và ngâm vào nước thì chúng bị cong ngược ra phía ngoài?
Trả lời: Các cọng rau muông bị cong ngược ra phía ngoài là vì:
Phía biểu bì (ngoài) có lớp cutin ngăn không cho nước thẩm thâu vào tế bào.
Phía trong cọng rau không có lớp cutin, nước thẩm thấu vào tế bào làm tế bào trương lên nên phía trong cọng rau dài hơn phía biểu bì, kết quả là cọng rau cong ra phía ngoài.