Giải bài tập Sinh Học 10 Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

  • Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất trang 1
  • Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất trang 2
Chuũíigỉll.
CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LIÍỌNG trong tê bào
Bài 13
KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG
VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHAT
KIẾN THỨC Cơ BẢN
Năng lượng được định nghĩa là khả năng sinh công. Năng lượng trong tê bào thường tồn tại ở dạng tỉềm ẩn chủ yếu trong các liên kết hóa học.
ATP được sinh ra trong quá trình chuyển hóa vật chất và ngay lập tức được sử dụng trong các hoạt động sống của tế bào.
Chuyển hóa vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hóa xảy ra bên trong tê' bào. Chuyển hóa vật chất luôn kèm theo chuyển hóa năng lượng.
CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA
A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN
▼ Nêu ví dụ về các dạng năng lượng trong tự nliiên.
Trả lời: Các dạng năng lượng trong tự nhiên như: năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước.
B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Tliế nào là năng lượng1?
Trả lời: Năng lượng là khả năng sinh công.
Năng lượng được tích trữ trong tế bào dưới dạng nào? Năng lượng của tế bào được dự trữ trong các hạp chất nào?
Trả lời:
Năng lượng tích trữ trong tế bào chủ yếu trong các liên kết hóa học (dạng hóa năng).
Năng lượng của tế bào được dự trữ trong các hợp chất giàu năng lượng như: ATP, NADH, FADH2.
Trình bày cấu trúc hóa học và chức năng của phân tử ATP.
Trả lời:
Cấu trúc hóa học của ATP gồm các thành phần: bazơ nitơ ađênin, đường ribôzơ và 3 nhóm phốtphat.
- Chức năng của phân tử ATP:
+ Tổng hợp nên các chất hóa học cần thiết cho tế bào.
+ Vận chuyển các chất qua màng.
+ Sinh công cơ học.
Giải thích khái niệm chuyển hóa vật chất.
Trả lời: Chuyển hóa vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hóa xảy ra bên trong tế bào.