Giải bài tập Sinh Học 10 Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

  • Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật trang 1
  • Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật trang 2
  • Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật trang 3
Phẩn Ba
SINH NỌC VISINNVẬT
	•	•	
Chương I.
CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG ở VI sinh vật
Bài 22
DINH DƯỠNG, CHUYỂN HÓA VẬT CHAT
VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT
KIẾN THỨC Cơ BẢN
Căn cứ vào nguồn năng lượng và nguồn cacbon, vi sinh vật có các kiểu dinh dư&ng khác nhau; quang tự dưỡng, quang dị dưởng, hóa tự dường và hóa dị dường.
Tùy thuộc vào sự có mặt của ôxi phân tử mà vi sinh vật có các kiểu hô hấp hay lên men.
Vi sinh vật có ở khắp nơi với các môi trường tự nhiên khác nhau. Có 3 loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật cơ bản: môi trường dùng chất tự nhiên, môi trường tổng hợp và môi trường bán tổng hợp.
CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA
A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN
▼ - Hãy cho những ví dụ về vi sinh vật ứng với các kiểu dinh dưỡng: quang dưỡng, hóa dưỡng.
Trả lời:
Các vi sinh vật ứng với kiểu dinh dưỡng quang dưỡng như:
+ Vi khuẩn lam, tảo đơn bào, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía và màu lục là những vi sinh vật quang tự dưỡng.
+ Vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục và màu tía là những vi sinh vật quang dị dưỡng.
Các vi sinh vật ứng với kiểu dinh dưỡng hóa dưỡng như:
+ Vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn oxi hóa hiđrô, oxi hóa lưu huỳnh là những vi sinh vật hóa tự dưỡng.
+ Nấm, động vật nguyên sinh, phần lớn vi khuẩn không quáng hợp là những vi sinh vật hóa dị dưỡng.
▼ Căn cứ vào nguồn năng lượng, nguồn cacbon, hãy cho biết vi sinh vật quang tự dưỡng khác với vi sinh vật hóa dị dưdng ở chỗ nào?
Trả lời:
Kiểu dinh dưỡng
Nguồn năng lượng
Nguồn dinh dưỡng
Quang tự dưỡng Hóa dị dưỡng
Ánh sáng
Chất hóa học
CO2
Chất hữu cơ
▼ Hãy lấy ví dụ về vi sinh vật cho từng loại hô hấp mà em biết.
Trả lời:
Ví dụ về hô hấp hiếu khí:
+ Vi khuẩn axêtic, nấm sinh axit citic (hô hấp hiếu khí không hoàn toàn).
+ Nấm men rượu hô hấp hiếu khí khi có mặt O2.
Ví dụ về hô hấp kị khí: vi khuẩn hô hấp sunphat.
B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Cho các ví dụ về môi trường tự nhiên có vi sinh vật phát triển.
Trả lời:
Trên bề mặt nước ao, hồ, ruộng có tảo màu xanh.
Trên nồi làm tương, trên cùi bắp (lõi ngô), trên quả cam thôi có các loại mốc.
Váng dưa, váng dấm.
Trong sữa chua có vi khuẩn.
Trong ruột, trên da người, trong kẽ răng,... có các loại vi khuẩn.
Nêu những tiêu chí ca bản dể phân thành các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật.
Trả lời: Những tiêu chí cơ bản để phân thành các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật là nguồn năng lượng, nguồn cacbon.
Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vỉ sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: (NH4)3 PƠ4 - 1,5 KH2PO4 - 1,0; MgSOi - 0,2; CaClĩ - 0,1; NaCl - 5,0.
Môi trường trên là loại môi trường gì?
Vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì?
Nguồn cacbon, nguồn năng lượng và nguồn nitơ của vi sinh vật này là gỉ?
Trả lời:
Môi trường trên là môi trường tông hợp chứa lượng khoáng tôi thiểu chỉ thích hựp cho một sô vi sinh vật quang hợp.
Vi sinh vật phát triển trên môi trường này là kiểu dinh dưỡng quang tự dưỡng vô cơ.
Nguồn cacbon là CO2, nguồn nitơ là phôtphat amôn ((NhLíbPOd.