Giải bài tập Sinh Học 10 Bài 16. Hô hấp tế bào

  • Bài 16. Hô hấp tế bào trang 1
  • Bài 16. Hô hấp tế bào trang 2
Bài 16
HÔ HẤP TỂ BÀO
KIẾN THỨC cơ BẢN
Hô hấp tế bào là quá trình chuyển năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ thành năng lượng của ATP.
Hô hấp tế bào gồm rất nhiều phản ứng, thông qua đó năng lượng của nguyên liệu hô hấp được giải phóng dần từng phần. Tốc độ cửa quả trình hô hấp tế bào phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào.
Hô hấp tế bào có thể được chia thành 3 giai đoạn chính: đường phân, chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp. Trong đó, chuỗi truyền electron hô hấp tạo ra được nhiều ATP nhất.
CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA
A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN
Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozo mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của tì thể?
Trả lời: Vì cơ thể sống tồn tại trong điều kiện nhiệt độ ổn định nhất định (thường không quá 40°C) nên không thể sử dụng năng lượng thông qua dạng nhiệt năng (vì nhiệt độ cao sẽ làm đình trệ các hoạt động sông và thiêu cháy chất hữu cơ) mà phải thông qua dạng hóa cao năng tích trong phân tử ATP.
Qua quá trình đường phân và chu trỉnh Crep, té bào thu được bao nhiêu phân tử ATP? Theo em, sô' phân tử ATP này có mang toàn bộ năng lượng của phân tử glucoza ban đầu hay không? Nếu không thì phần năng lượng còn lại nằm ở dâu?
Trả lời: Qua quá trình đường phân và chu trình Crep, tế bào thu được 4 phân tử ATP.
Theo em, số phân tử ATP này không mang toàn bộ nàng lượng của phân tử glucôzơ ban đầu, mà phần năng lượng còn lại nằm trong NADH, FADH2.
B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Thế nào là hô hấp tế bào? Quá trình hít thở của con người có liên quan như thế nào đối với quá trình hô hấp tế bào?
Trả lời:
Hô hấp tế bào là quá trình chuyển năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ thành năng lượng của ATP.
Quá trình hít thở của con người cưng cấp 02 cho quá trình phân giải chất hữu cơ trong tế bào đồng thời thải ra co2 là sản phẩm của quá trình phân giải này.
Hô hấp tể bào có thể được chia thành mẩy giai đoạn chính? Là những giai đoạn nào? Mỗi giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở đâu?
Trả lời:
Hô hấp tế bào được chia thành 3 giai đoạn chính: đường phân, chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp.
Đường phân xảy ra trong bào tương.
Chu trình Crep xảy ra ở chất nền của ti thể.
Chuỗi truyền electron hô hấp xảy ra ở màng trong của ti thể.
Quá trình hô hấp tế bào của một vận-động viên đang tập luyện diễn ra mạnh hay yếu? Vì sao?
Trả lời: Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang luyện tập diễn ra mạnh. Vì lúc đó nhu cầu của cơ thể cần nhiều năng lượng.