Giải bài tập Sinh Học 10 Bài 29. Cấu trúc các loại virut

  • Bài 29. Cấu trúc các loại virut trang 1
  • Bài 29. Cấu trúc các loại virut trang 2
lĩhươnglii. VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM
Bài 29
CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRƯT
KIẾN THỨC Cơ BẢN
Các đặc điểm vủa virut khác với các cơ thể sống khác:
Kí sinh nội bào bắt buộc. Trong tế bào vật chủ, virut hoạt động như là một thể sống; ngoài tế bào chúng lại như một thể vô sinh.
Kích thước vô cùng nhỏ, chỉ thấy được dưới kính hiển vi điện tử.
Hệ gen chỉ chứa một loại axit nucleic: ADN hoặc ARN.
CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA
A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN
▼ - Em hãy giải thícli tại sao virut phân lập được không phải là chủng B?
Em có đồng ý với ý kiến cho rằng virut là thể vô sinh?
Theo em có thể nuôi virut trên môi trường nhân tạo như nuôi vi khuẩn được không?
Em hãy so sánh sự khác hiệt giữa virut và vi khuẩn hằng cách điền chữ “có” hoặc “không” vào bảng dưới đây:
Tính chất
Virut
Vi khuẩn
Có cấu tao tế bào
Chỉ chứa ADN hoăc ARN
Chứa cả ADN và ARN
Chứa rihôxôm
Sinh sản độc lập
Trả lời:
Virut phân lập được không phải là chủng B mà là chủng A vì virut lai này có hệ gen (lõi axit nuclêic) của chủng A.
Không đồng ý với ý kiến cho rằng virut là thể vô sinh.
Không thể nuôi virut trên môi trường nhân tạo như nuôi vi khuẩn.
Sự khác biệt giữa virut và vi khuẩn thể hiện trong bảng dưới đây:
Tính châ’t
Virut
Vi khuẩn
Có cấu tạo tế bào
không
có
Chỉ chứa ADN hoặc ARN
có
không
Chứa cả ADN và ARN
không
CÓ
Chứa ribôxôm
không
có
Sinh sản độc lập
không
có
B. CÂU HỎI VÀ BÀi ĨẬP
Hãy giải thích cúc. thuật ngữ: caps':!, capsôme, nuclêôcapsii và vỏ ngoài. Trả lời: - Capsit: vỏ prôtêin.
Capsôme: đơn vị prôtêin tạc nên capsit.
Nucléôcapsi : phức hợp gồm axit nuclêic và vỏ capsit.
Nêu ba dặc điểm cơ bản của virut.
Trả lời: Ba đặc điểm cơ bản của virut là:
Kí sinh nội bào bắt buộc. Trong tế bào vật chủ, virut hoạt động như là 1 thể sông; ngoài tế bào chúng như 1 thể vô sinh.
Kích thước vô cùng nhỏ, chỉ thấy dưới kính hiển vi điện tử.
Hệ gen chỉ chứa 1 loại axit nucleic: ADN hoặc ARN.
Dựa theo hình 29.3 SGK Sinh học 10, nếu trộn axit nuclêic của chủng B với một nửa prôtêin của chủng A và một nửa prôtêin của chủng B thì chủng lai sẽ có dạng như thế nào? Nếu nhiễm chủng lai vào cây thuốc la để gây bệnh, sau dó phân lập virut thì sẽ được chủng A hay chủng B. Từ đó, có thể rút ra kết luận gỉ?
Chủng A
Sơ đồ thi nghiệm của Franken và Conrat Trả lời: Khi trộn axit nuclêic của chủng B với 1 nửa là prôtêin của chủng A và một nửa prôtêin của chứng B thì chủng ltd mang axit nuclêic và vỏ prôtêin vừa là của chủng A vừa là của chủng B (xen nhau). Sau khi nhiễm vào cây thuốc lá, virut nhân lên sẽ là chủng B. Từ đó rút ra kết lu.ận: mọi tính trạng của virut đều do hệ gen của virut quyết định.