Giải bài tập Sinh Học 10 Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

  • Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất trang 1
  • Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất trang 2
Bài 14
ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG
QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VẬT CHAT
KIẾN THỨC Cơ BẢN
Enzim là chất xúc tác sinh học có thành phần cơ bản là prôtêin. Moi loại enzim thường chỉ xúc tác cho một loại phản ứng sinh hóa.
Hoạt tính của enzim có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ pH, chất ức chế, chất hoạt hóa cũng như nồng độ cơ chất.
Tế bào có thể điều hòa quả trình chuyển hóa vật chất thông qua điều khiển hoạt tính của các enzim bằng các chất hoạt hóa hay ức chế.
CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA
A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN
▼ Sơ đồ dưới đây mô tả các con đường chuyển hóa giả định. Mủi tên chấm gạch chỉ sự ức chế ngược. Nếu chất G và F dư thừa trong tế bào thì nồng độ chất nào sẽ tăng một cách bất thường'?
A-^* B—>ỏ-^E—>F
ĩ
H	D-*G
Trả lời: Nếu chất G và F dư thừa trong tế bào thì nồng độ chất H sẽ tăng một cách bất thường.
B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Nêu cấu trúc và cơ chế hoạt động của enzim.
Trả lời: - Cấu trúc của enzim:
+ Có thể có thành phần chỉ là prôtêin hoặc prôtêin kết hợp với các chất khác không phải là prôtêin.
+ Có vùng cấu trúc không gian đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất gọi là trung tâm hoạt động tương thích với cấu hình không gian của cơ chất.
- Cơ chế tác động của enzim:
Thoạt đầu, enzim liên kết với cơ chất tại trung tâm hoạt động tạo nên phức hợp enzim - cơ chất. Sau đó, bằng nhiều cách khác nhau, enzim tương tác với cơ chất để tạo ra sản phẩm và enzim được giải phóng.
Tại sao khi tăng nhiệt độ lên quá cao so với nhiệt độ tối ưu của một enzim thì hoạt tính của enzim đó lại bị giảm, thậm chí bị mất hoàn toàn?
Trả lời: Khi tăng nhiệt độ lên quá cao so với nhiệt độ tối ưu của một enzim, thì hoạt tính của enzim đó bị giảm, thậm chí bị mất hoàn toàn, vì enzim là prôtêin nên sẽ bị biến tính ở nhiệt độ cao, dẫn đến trung tâm hoạt động của enzim bị biến đổi không thể khớp với cơ chất, khiến cho enzim không còn hoạt động xúc tác nữa.
Tế bào nhân thực có các bào quan, có màng bao bọc, củng như có lưới nội chất chia tế bào chất thành những xoang tương đối cách biệt có lợi ích gì cho sự hoạt động của các enzim? Giải thích?
Trả lời: Tế bào nhân thực có các bào quan, có màng bao bọc, cũng như có lưới nội chất chia tế bào chất thành những xoang tương đôi cách biệt giúp cho hoạt động của các enzim được thuận lợi, các phản ứng xảy ra không chồng chéo nhau.
Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trinh chuyển hóa vật chất bằng cách nào?
Trả lời: Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất bằng cách điều chỉnh hoạt tính của các enzim bằng các chất hoạt hóa hay ức chế.
CÂU HỎI BỔ SUNG
Tại sao một sô người khi tiêm một sô loại thuốc kháng sinh có thể bị chết ngay lập tức vì sốc nếu như không thử thuốc trước?
Trà lời: ''T những người này không có hoặc có không đủ lượng enzim phân giải thuốc.