Giải bài tập Sinh Học 10 Bài 7. Tế bào nhân sơ

  • Bài 7. Tế bào nhân sơ trang 1
  • Bài 7. Tế bào nhân sơ trang 2
Bài 7
TÊ BÀO NHÂN Sơ
KIẾN THỨC Cơ BẢN
Tê bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sống và mọi tế bào đều được cấu tạo từ 3 thành phần chính là màng sinh chất, tế bào chất và vùng nhân hoặc nhân.
Tê bào nhân sơ có kích thước nhỏ, chưa có nhân hoàn chỉnh, trong tê' bào chất chỉ có rỉbôxôm, không có các bào quan có màng bao bọc. Thành tê bào vi khuẩn được cấu tạo chủ yếu từ peptiđôglican. Thành tế bào quy định hình dạng của tế bào.
Vùng nhân của tế bào nhăn sơ thường chỉ chứa một phân tử ADN vòng duy nhất.
CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA
A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN
Kích thước nhỏ đem lại ưu thế gì cho tế bào nhân sơ?
Trả lời: Kích thước nhỏ giúp tê bào trao đổi chất với môi trường nhanh chóng, làm cho tế bào sinh trưởng và sinh sản nhanh hơn.
Nêu loại bỗ thành tế bào của các loại vi khuẩn có hình dạng khác nhau, sau đó cho các tế bào trần này vào trong dung dịch có nồng độ các chất tan bằng nồng độ các chất tan có trong tế bào thì tất cả các tế bào trần đều có dạng hỉnh cầu. Từ thí nghiệm này ta có thể rút ra nhận xét gì về vai trò của thành tế bảo?
Trả lời: Ta có thể rút ra nhận xét: Thành tế bào có vai trò quy định hình dạng tế bào.
B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Thành tế bào vi khuẩn có chức năng gì?
Trả lời: Thành tế bào vi khuẩn quy định hình dạng tế bào.
Tế bào chất là gì?
Trả lời: Tế bào chất là vùng tế bào nằm giữa màng sinh chất và vùng nhân hoặc nhân.
Nêu chức năng của roi và lông ở tế bào vi khuẩn.
Trả lời:
Roi có chức năng giúp vi khuẩn di chuyển.
Lông giúp vi khuẩn bám được vào bề mặt tế bào người.
Nêu vai trò của vùng nhân đối với tế bào vi khuẩn.
Trả lời: Vùng nhân của tế bào vi khuẩn chứa vật chất di truyền là 1 phân tử ADN dạng vòng, một số tế bào vi khuẩn ngoài vùng nhân còn có thêm plasmit.
Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản đem lại cho chúng ưu thế gỉ1?
Trấ lời: Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản giúp tế bào TĐC với môi trường một cách nhanh chóng nên chúng có tốc độ sinh sản rất nhanh.
in. CÂU HỎI Bổ SUNG
Lợi dụng đặc tính sinh sản rất nhanh của vi khuẩn nói riêng và vi sinh vật nói chung người ta ứng dụng gì vào thực tiễn?
Trả lời: Lợi dụng đặc tính sinh sản rất nhanh của vi khuẩn nói riêng và vi sinh vật nói chung người ta có thể chuyển các gen quy định các prôtêin của tế bào nhân chuẩn (tế bào của người) vào tế bào vi khuẩn để nhờ vi khuẩn tổng hợp ra prôtêin với số lượng lớn trong thời gian tương đối ngắn.