Giải bài tập Sinh Học 10 Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

  • Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật trang 1
  • Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật trang 2
CMtaỊH. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
Bài 25
SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT
KIẾN THỨC Cơ BẲN
Thời gian thế hệ (g) là thời gian tính từ khi một tể bào sinh ra cho đến khi tế bào đó phân chia. Sau g, sô' tế bào trong quần thể tăng gấp đôi.
Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục tuân theo quy luật với đường cong gồm 4 pha cơ bản: pha tiềm phát, pha luỹ thừa, pha cân bằng và pha suy vong.
Trong nuôi cấy liên tục, thành phần của môi trường nuôi cấy luôn ổn định, quần thể vi sinh vật sẽ sinh trưởng liên tục, dịch nuôi cấy có mật độ vi sinh vật tương đổi Ổn định.
CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA
A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN
Sau thời gian của một thế hệ, số tế bào trong quần thể biến đổi thế nào?
Nếu sô' lượng tể bào ban đầu (No) không phải là 1 tế bào mà là 105 tế bào thì sau 2 giờ sô' lượng tế bào trong bình (N) là bao nhiêu?
Trả lời:
Sau thời gian của 1 thế hệ, số’ tế bào trong quần thể tăng gấp đôi.
Nếu số lượng tế bào ban đầu (No) là 105 thì sau 2 giờ sô' lượng tế bào trung bình là:
N = N„ X 2"
Sô' lần phân bào (n) của E. coli trong 2 giờ:
120 n = —-
20
n = 6 lần N = 105 X 26 N = 64.105
Hãy tính số lần phân chia của E. coli trong 1 giờ.
Trả lời: Sô' lần phân chia của E. coli trong 1 giờ (60 phút) là:
60
n = ——
20
n = 3 lần
Để thu dược sô lượng vỉ sinh vật tối đa thì nên dừng ở pha nào?
Trả lời: Để thu được sô lượng vi sinh vật tối đa thì nên dừng ở cuối pha lũy thừa, đầu pha cân bàng.
Để không xảy ra pha suy vong của quần thể vi khuấn thì phải làm gi? Trả lời: Để không xảy ra pha suy vong của quần thể vi khuẩn thì phải bố’ sung liên tục các chất dinh dưỡng vào và đồng thời lấy ra một lượng dịch nuôi cấy tương đương.
B. CẦU HỎI VÀ BÀI TẬP
Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quẩn thể vi khuẩn.
Trả lời: Đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vá khuẩn:
Pha tiền phát (pha lag):
Vi khuẩn thích nghi với môi trường, số lượng tế bào trong quần thế chưa tăng. Enzim cảm ứng được hình thành đế phân giải cơ chất.
Pha lũy thừa (pha log):
Vi khuẩn sinh trưởng với tốc độ lớn nhất và không đổi, số lượng tế bào trong quần thể tăng lên rất nhanh.
Pha cân bằng:
Sô’ lượng vi khuẩn trong quần thể đạt đến cực đại và không đối theo thời gian, vì số lượng tế bào sinh ra bằng sô lượng tế bào chết.
Pha suy vong:
Sô’ lượng tế bào sống trong quần thể giảm dần do tế bào trong quần thể bị phân hủy ngày càng nhiều, chất dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại tích lũy quá nhiều.
Vì sao quá trỉnh sinh trường của vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục có pha tiềm phát, còn trong nuôi cấy liên tục thì không có pha này?
Trả lời:
Sau một đợt nuôi cấy theo đợt (không liên tục) khi nuôi tiếp thì vi khuẩn lại phải bắt đầu từ pha tiềm phát đế thích nghi với môi trường mới, enzim cảm ứng được hình thành để phần giải cơ chất.
Còn trong nuôi liên tục do chất dinh dưỡng được bổ sung liên tục, đồng thời lấy ra một lượng dịch nuôi cấy tương đương bảo đảm môi trường sống của vi khuẩn được ổn định nên không phải sau 1 dợt nuôi lại phải bắt đầu từ pha tiềm phát như ở nuôi không liên tục.
Vì sao trong nuôi cấy không liên tục, vi sinh vật tự phân huỷ ở pha suy vong, còn trong nuôi liên tục hiện tượng này không xảy ra?
Trả lời: Trong nuôi liên tục không có hiện tượng vi sinh vật tự phân huỷ ở pha suy vong vì chất dinh dưỡng được bố’ sung liên tục, không xảy ra tình trạng chất dinh dưỡng bị cạn kiệt, đồng thời lấy ra một lượng dịch nuôi cấy tương đương nên chất độc hại không tích lũy quá nhiều.