Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 Bài 67: Chia cho số có một chữ số

  • Bài 67: Chia cho số có một chữ số trang 1
Bài 67. CHIA CHO số có MỘT CHỮ số
1. Đặt tính rồi tính:
256075
5
369090
6
498479
7
06
51215
09
61515
08
71211
10
30
14
07
09
07
25
30
09
0
0
2
Một kho chứa 305 080kg thóc. Nguời ta đã lấy ra i số thóc ở kho 8
đó. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?
Tóm tắt
305 080kg Kho: k-'P'.'.'f 'j I	I—
Lấy:
?kg
Bài giải
Số ki-lô-gam thóc người ta đã lấy đi là:
305080 : 8 = 38135 (kg)
Số thóc còn lại trong kho là:
305080 - 38135 = 266945 (kg)
Đáp số: 266 945kg
3. Tìm X:
a) X X 5 = 106570
b) 450906 : X = 6
X = 450906 : 6 X = 75151
X = 106570 : 5 X = 21314