SGK Vở bài tập Tiếng Việt 3 - Tuần 1 - Chủ điểm: Măng non

  • Tuần 1 - Chủ điểm: Măng non trang 1
  • Tuần 1 - Chủ điểm: Măng non trang 2
  • Tuần 1 - Chủ điểm: Măng non trang 3
  • Tuần 1 - Chủ điểm: Măng non trang 4
(DĐiền vào chỗ trống :
/hoặc n
hạ ....ệnh,	....ộp bài, hôm ....ọ
an hoặc ang
đ	hoàng , đ	ông , s	loáng
2 Viết chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :
SỐ thứ tự
Chữ cói
Tên chữ cái
1
CL
a
2
á
3
0
Ớ
4
&
5
c
ó
xê hát
7
cL
8
ct
9
&
10
ê
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Gạch dưới các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ sau :
Tay em đánh râng Răng trắng hoa nhài.
Tay em chải tóc Tóc ngòi ánh mai,
Viết tên những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ, câu văn dưới đây vào ô thích hợp :
Câu
Sự vật A
Tù so sánh
Sự vật B
a) M : Hai bàn tay em
Như hoa đầu cành.
hai bàn tay em
như
hoa
đầu cành
b) Mạt biển sóng trong nhưtấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.
nhu
c) Cánh diều như dấu “á” Ai vừa tung lên tròi
như
d) ơ cái dấu hỏi
Trông ngộ ngộ ghê
Như vành tai nhỏ
Hỏi rổi lắng nghe.
như
Viết lại hình ảnh so sánh mà em thích ở bài tập 2. Giải thích vì sao em thích hình ảnh đó.
CHÍNH TẢ
1 Điền ao hoặc oao vào chỗ trống :
ngọt ng	,	mèo kêu ng	ng	,
ng	ngón
(2) Tìm các từ:
Chứa tiếng bắt đầu bằng / hoặc n, có nghĩa như sau :
Cùng nghĩa với hiền :	
Không chìm dưới nước :	
Vật dụng để gặt lúa, cắt cỏ : 	
Chứa tiếng có vần an hoặc ang, có nghĩa như sau :
Trái nghĩa với dọc :	
Nắng lâu, không mưa, làm đất nứt nẻ vì
thiếu nước :	
Vật có dây hoặc bàn phím để choi nhạc :
TẬP LÀM VĂN
Điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây :
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lộp - Tụ do - Hạnh phúc
.................. ngày	tháng	nâm	
ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH
Kính gửi: Thư viện	
Em tên là :	
Sinh ngày :	Nam (nữ):	
Noi ỏ :	
Học sinh lóp :	Trưòng :	
Em làm đon này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ
đọc sách nâm	
Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.
Em xin trân trọng câm ơn.
Ngưòi làm đon