SGK Vở bài tập Tiếng Việt 3 - Tuần 12 - Chủ điểm: Bắc - Trung - Nam

  • Tuần 12 - Chủ điểm: Bắc - Trung - Nam trang 1
  • Tuần 12 - Chủ điểm: Bắc - Trung - Nam trang 2
  • Tuần 12 - Chủ điểm: Bắc - Trung - Nam trang 3
  • Tuần 12 - Chủ điểm: Bắc - Trung - Nam trang 4
  • Tuần 12 - Chủ điểm: Bắc - Trung - Nam trang 5
CHÍNH TA
1 Điền oc hoặc ooc vào chỗ trống :
cons..'	mạc quần s,
cần cẩu m./	hàng kéo xe ro-m.
Là các chữ:
1	
2	
3	
(2) Viết lời giải câu đố vào chỗ trống trong bảng
Để nguyên - giúp bác nhà nông Thêm huyền - ốm miệng cụ ông, cụ bà.
Thêm sốc tù lúa mà ra
Đố bạn đoán đưạc đó là chữ chi ?
Quen gọi là hạt Chẳng nỏ thành cây Nhà cao nhà đẹp
Dùng tôi để xây.	Là hạt:	
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1 Đọc khổ thơ sau, trả lời câu hỏi.
Con mẹ đẹp sao Những hòn to nhỏ Chạy như lỡn tròn Trên sân, trên cỏ.
Những từ nào là từ chỉ hoạt động trong khổ thơ trên ?
Hoạt động (chạy) của các chú gà con được miêu tả bằng cách nào ?
2 Đọc các đoạn trích và ghi vào bảng ở dưới tên hoạt động được so sánh với nhau :
a) Con trâu đen lông mượt Cái sừng nó vênh vênh Nó cao lớn lênh khênh Chân đi như độp đất.
Cau cao, cao mõi Tàu vưan giữa tròi Như tay ai vẫy Hứng làn mưa rai.
Xuồng con đậu quanh thuyền lớn giống như đàn con nằm quanh bụng mẹ. Khi có gió, thuyền mẹ cót két rên rỉ, đám xuồng con lại húc húc vào mạn thuyền mẹ như đòi bú tí.
Con vột, sụ vật
Hoạt động
Tù so sánh
Hoạt động
a)	
b)	
c)	
3 Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ thích hợp ở cột B để tạo thành câu : A	B
a) Những ruộng lúa cấy sớm b) Những chú voi thắng cuộc
d) Con thuyền cắm cò đỏ
Cây cầu làm bằng thân dừa
(4) Chọn từ ngữ thích hợp (té nước vào mặt, hất tung mọi vật trên mặt đất, dạo khúc nhạc vui) điền vào chỗ trống để tạo câu văn có ý so sánh :
Ve kêu ra rở như	
Mưa rơi xối xà như	
Gió thổi ào ào như	
CHÍNH TẢ
Tìm và viết vào chỗ trống :
Từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :
Loại cây có quà kết thành nài, thành buồng :	
Làm cho ngưòi khỏi bệnh :	
Cùng nghĩa với nhìn :	
Từ chứa tiếng có vần ơ/hoặc ac, có nghĩa như sau :
Mang vật nạng trên vai:	
Có cảm giác cần uống nước :	
Dòng nước tự nhiên từ trên cao đổ xuống thấp :	
Tìm và ghi lại các tiếng có trong bài chính tả cảnh đẹp non sông :
Bắt đầu bằng ch :	
Bắt đầu bằng tr ■.	
Có vần ươc :	
Có vần iêc :	
TẬP LÀM VĂN Ệ|
Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu nói về một bức tranh (ảnh) thể hiện một cảnh đẹp ở nước ta. Gợi ý :
Tranh (ảnh) vẽ (chụp) cảnh gì ? cảnh đó ở nơi nào ?
Màu sắc của tranh (ảnh) như thế nào ?
Cảnh trong tranh (ảnh) có gì đẹp ?
Cảnh trong tranh (ảnh) gợi cho em những suy nghĩ gì ?