SGK Vở bài tập Tiếng Việt 3 - Tuần 8 - Chủ điểm: Cộng đồng

  • Tuần 8 - Chủ điểm: Cộng đồng trang 1
  • Tuần 8 - Chủ điểm: Cộng đồng trang 2
  • Tuần 8 - Chủ điểm: Cộng đồng trang 3
  • Tuần 8 - Chủ điểm: Cộng đồng trang 4
Tìm và viết vào chỗ trống các từ:
Chứa tiếng bắt đầu bằng d, g/hoặc r, cố nghĩa như sau:
Làm sạch quần áo, chân màn,... bằng cách vò, chài,
giũ,... trong nước :	
Có câm giác khó chịu ở da, như bị bỏng :	
Trái nghĩa với ngang:	
Chứa tiếng có vần uôn hoặc uông, có nghĩa như sau :
Trói nghĩa vái vui:	
Phần nhà đưạc ngân bằng tường, vách kín đáo :	
Vật bằng kim loại, phát ra tiếng kêu để báo hiệu :	
Tìm và viết lại các tiếng trong bài chính tả Các em nhỏ và cụ già :
Bắt đầu bằng d:	
Bắt đầu bằng gi:	
Bắt đầu bằng r:	
Có thanh hỏi :	
Có thanh ngã :	
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Hãy xếp những từ dưới đây vào ô thích hợp trong bảng :
cộng đồng : những người cùng sống trong một tạp thể hoặc một khu vực, gắn bó với nhau.
cộng tác: cùng làm chung một việc.
đồng bào : người cùng nòi giống.
đồng đội: người cùng đội ngũ.
đồng tâm : cùng một lòng.
đồng hương: người cùng quê.
Những người trong cộng đồng
Thái độ, hoạt động trong cộng đồng
@ Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về thái độ ứng xử trong cộng đồng. Đánh dấu (+) vào o trước thái độ ứng xử em tán thành, đánh dấu (-) vào I I trước thái độ em không tán thành.
□ Chung lưng đấu cột.
23 Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại.
3 Ăn ở như bát nước đầy,
3 Gạch 1 gạch (	) dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “Ai (cái gì,
con gì) Gạch 2 gạch (—) dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “Làm gì ?”
Đàn sếu đang sải cánh trên cao.
Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về.
Các em tới chỗ ông cụ, lễ phép hỏi.
4 Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm :
Câu
Câu hỏi
a) Mấy bạn học trò bỡ
ngỡ đứng nép bên người thân.
b) Ông ngoại dẫn tôi
di mua vở, chọn bút.
c) Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn di trên
con dường làng.
CHÍNH ĨẢ
Tìm và viết vào chỗ trống các từ (chọn làm bài tập 1 hoặc 2):
Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau :
Lòm chín vòng thức ỡn trong dầu, mỡ sôi ;	
Trái nghĩa với khó :	
Thòi điểm chuyển tù nâm cũ sang nờm mới:	
Chứa tiêng có vần uôn hoặc uông, có nghĩa như sau :
- (Sóng nước) nổi lên rốt mạnh, từng lốp nối tiếp nhau :
TẬP LÀM VĂN
Viết một đoạn văn (từ 5 đến 7 câu) kể về một người hàng xóm mà em quý mến.
Gợi ý :
Người đó tên là gì ?
Người đó làm nghề gì ?
Tình câm của gia đỉnh em đối vối ngưòi hàng xóm như thế nào ?
Tỉnh câm của người hàng xóm đối với gia đình em như thế nào ?