SGK Vở bài tập Tiếng Việt 3 - Tuần 5 - Chủ điểm: Tới trường

  • Tuần 5 - Chủ điểm: Tới trường trang 1
  • Tuần 5 - Chủ điểm: Tới trường trang 2
  • Tuần 5 - Chủ điểm: Tới trường trang 3
  • Tuần 5 - Chủ điểm: Tới trường trang 4
  • Tuần 5 - Chủ điểm: Tới trường trang 5
(1) Điền vào chỗ trống :
n hoặc /:
Hoa ....ựu ....ỏ đầy một vườn đỏ ....ắng ....ũ bướm vàng ...0 đãng ....ướt bay qua,
en hoặc eng:
Tháp Mười đẹp nhất bông s	
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.
- Bước tói Đèo Ngang bóng xế tà Cỏ câv ch	đá, lá ch	hoa.
2 Viết những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :
SỐ thứ tự
Chữ
Tên chữ
1
Tb
2
en-nò giê (en giê)
3
4
en-nò hót (en hót)
5
0
ó
7
8
9
fvrv
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1 Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những khổ thơ sau. Viết lại các từ chỉ sự so sánh.
Câu
Từ so sánh
a) Bế cháu ông thủ thỉ:
- Cháu khoẻ hơn ông nhiều I
Ông là buổi tròi chiều
Cháu là ngày rạng sáng.
- hơn
b) Ông trâng tròn sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trâng khuya sáng hơn đèn ơi ông trăng sáng tỏ.
-
c) Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bàng mạ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giâ'c tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đòi.
2 a) Gạch chân tên những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ sau :
Thân dùa bọc phếch tháng nỡm Quở dừa - đàn lợn con nồm trên cao.
Đêm hè, hoa nở cùng sao Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh.
Tìm các từ so sánh có thể thêm vào những câu chưa có từ so sánh.
(M : tàu dừa như chiếc lược chải vào mây xanh)
Viết kết quở vào bảng sau :
Sự vật A
Từ so sánh có thể thêm vào câu chưa có từ so sánh
Sụ vật B
a) Quả dừa
như, 	
b)	
tưa,	
CHÍNH TẢ
1 Điền tiếng thích hợp có vần oam vào chỗ trống :
Sóng vỗ	oọp.
Mèo	miếng thịt.
Đừng nhai nhổm	
(2) Tìm và viết vào chỗ trống các từ:
Chứa tiếng bắt đầu bằng / hoặc n, có nghĩa như sau :
Giữ chạt trong lòng bòn tay :	
Rất nhiều :	
Loại gạo thưòng dùng để thổi xôi, làm bánh :	
Chứa tiếng có vần en hoặc eng, có nghĩa như sau :
Loại nhạc cụ phát ra âm thanh nhò thổi hoi vào :
Vật liệu bằng sắt, gõ vào thì phát ra tiếng kêu để báo hiệu :
- Vật đựng com cho mỗi nguôi trong bữa ân :	
TẬP LÀM VĂN
Em là tổ trưởng. Để chuẩn bị họp tổ, em hãy :
® Chọn nội dung họp thích hợp (bằng cách gạch dưới nội dung em chọn):
Giúp đã nhau học tập.
Chuẩn bị các tiết mụcvỡn nghệ chào mùngngày 20-11.
Trang trí lớp học.
Giữ vệ sinh chung.
(2) Ghi vắn tắt những ý chính cần nói :
Mục đích cuộc họp
Tình hình
Nguyên nhân
Cách giải quyết
Giao việc cho các bạn