SGK Vở bài tập Tiếng Việt 3 - Tuần 16 - Chủ điểm: Thành thị và nông thôn

  • Tuần 16 - Chủ điểm: Thành thị và nông thôn trang 1
  • Tuần 16 - Chủ điểm: Thành thị và nông thôn trang 2
  • Tuần 16 - Chủ điểm: Thành thị và nông thôn trang 3
  • Tuần 16 - Chủ điểm: Thành thị và nông thôn trang 4
  • Tuần 16 - Chủ điểm: Thành thị và nông thôn trang 5
Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống :
- (châu, trâu')
Bạn em đi chân	, bắt được nhiều	chấu.
(chật, trật)
Phòng họp 	chội và nóng bức nhưng mọi người
vẫn rốt	tự.
(chầu, trầu)
Bọn trẻ ngồi	hâu, chà bà ăn	rồi kể chuyện
cổ tích.
- (bão, bảo)
Mọi người 	 nhau dọn dẹp đường làng sau can
(vẽ, vẻ)
Em	mấy bạn	mặt tươi vui đang trò chuyện.
(sữa, sủa)
Mẹ em cho bé uống	rồi	soạn đi làm.
Tìm và viết lại các tiếng trong bài chính tả Đôi bạn :
Bắt đầu bằng ch : Bắt đầu bằng tr :
b) Có thanh hỏi:	
Có thanh ngã:
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Điền vào chỗ trống :
Tên một số thành phố ở nước ta :	
Tên một số vùng quê mà em biết : 	
2 Viết tên các sự vật và công việc :
a) Thường thấy ỏ thành phố.
Sự vật
Công việc
b) Thường thấy ở nông thôn.
Điền dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong đoạn văn sau :
Nhân dân ta luôn ghi sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Đồng bào Kinh hay Tày Mưòng hay Dao Gia-rai hay E-đê Xa-đỡng hay Ba-na và các dân tộc anh em khác đều là con cháu Việt Nam đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau sướng khổ cùng nhau no đói giúp nhau.
CHÍNH TẢ
(Da) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch :
Công	a như núi Thái San
Nghĩa mẹ như nước	ong nguồn	ây ra.
Một lòng thò mẹ kính	a
Cho	òn	ữ hiếu mới là đạo con.
b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngỡ trên các chữ in đậm rồi ghi lời giải câu đố.
Cói gì mò /ươ/bằng gang Xói lên mạt đất nhưng hàng thăng bâng.
Giúp nhà có gạo đế ăn Siêng làm thì lươi sáng bằng mặt gưang.
(Là	)
Thuơ bé em cố hai sùng Đến tuôi nưa chừng mạt đẹp như hoa
Ngoài hai mưai tuôi da già Gần ba mưai lại mọc ra hai sừng.
(Là	)
(2) Tìm và viết lại các tiếng trong bài chính tả về quê ngoại:
Bắt đẩu bằng ch :	
Bắt đẩu bằng tr:	
Có thanh hỏi:	
Có thanh ngã:
TẬP LÀM VĂN
(5 Dựa theo truyện Kéo cây lúa lên, trả lời các câu hỏi dưới đây : a) Khi thấy lúa ở ruộng nhà mình xấu, chàng ngốc đã làm gì ?
Về nhà, anh chàng nói gì với vợ ?
Vì sao lúa nhà chàng ngốc bị héo ?
Trả lời câu hỏi để kể những điều em biết về nông thôn (hoặc thành thị).
a) Nhờ đâu em biết (được đi chơi, xem ti vi, nghe kể,...) ?
Cảnh vật, con người ở nông thôn (hoặc thành thị) có gì đáng yêu ?
Em thích nhất điều gì ?