SGK Vở bài tập Tiếng Việt 3 - Tuần 2 - Chủ điểm: Măng non

  • Tuần 2 - Chủ điểm: Măng non trang 1
  • Tuần 2 - Chủ điểm: Măng non trang 2
  • Tuần 2 - Chủ điểm: Măng non trang 3
  • Tuần 2 - Chủ điểm: Măng non trang 4
  • Tuần 2 - Chủ điểm: Măng non trang 5
Tuần
(sẻ, xẻ)	(nhàn, nhàng)
(sắn, xắn)	(vắn, vắng)
CHÍNH TẢ
1 Viết vào chỗ trống trong bảng :
a) Từ ngữ chứa tiếng có
vần uêch
M : nguêch ngoac,	
b) Từ ngữ chứa tiếng có
vần uyu
M : ngỡ khuyu,	
(2) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:
(xốư, sốư)	(cỡn, Công')
cây	
chữ	
kiêu	
	dỡn
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1 Tìm và viết vào chỗ trống các từ:
a) Chỉ trẻ em
M : thiếu niên,	
b) Chỉ tính nết của trẻ em
M : thưong yêu......................................
M : ngoan ngoãn,................................
Chỉ tỉnh cảm hoặc sụ châm sóc của người lán đối với trẻ em
2 Gạch 1 gạch (	) dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “Ai {cái
gì, con gì) ?”, gạch 2 gạch (—) dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “Là gì ?” trong mỗi câu dưới đây :
Thiếu nhi là măng non của đất nước.
Chúng em là học sinh tiểu học.
Chích bông là bạn của trẻ em.
Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.
Thiếu nhi\à những chủ nhân tương lai của Tổ quốc.
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam.
CHÍNH TẢ
Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây (chọn làm bài tập 1 hoặc 2):
TẬP LÀM VĂN
Điền nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây :
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
	, ngày	tháng	nõm	
ĐƠN XIN VÀO ĐỘI
Kính gửi: 	
Em tên là :	
Sinh ngày:	
Học sinh lớp :	Trường :	
Người làm đơn