Giải Lịch Sử lớp 11 Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

  • Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) trang 1
  • Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) trang 2
  • Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) trang 3
  • Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) trang 4
  • Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) trang 5
ÔN TẬP LỊCH SỬ THÊ' GIỚI HIỆN ĐẠI (PhẦN TỪ NĂM 1917 đẾN NĂM 1945)
HƯỚNG DẪN HỌC
Mục tiêu bài học
Củng cố, hệ thớng hoá những sự kiện chính của toàn bộ tiến trình lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945.
Hiểu được những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới trong thời kì này và quy luật vận động, phát triển của nó.
Kiến thức cơ bản
Mục I. Những kiến thức cơ bản về lịch sử thê giới hiện đại (1917 - 1945)
Cách mạng tháng Hai, Cách mạng tháng Mười ở Nga năm 1917 lật đổ nền thống trị của giai cấp phong kiến và tư sản, đưa nhân dân Nga lên địa vị làm chủ. Nhà nước Xô Viết ra đời là nguồn cổ vũ lớn lao đối với phong trào đấu tranh chống áp bức, bóc lột và để lại nhiều bài học to lớn cho phong trào cách mạng thế giới. -
Qua những chính sách, đạo luật ban hành của chính phủ Xô viết, những thành tựu mà nhân dân Liên Xô giành được từ năm 1918 đến năm 1945, đã chứng tỏ bản chất tốt đẹp, tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội so với chủ nghĩa tư bản.
Năm 1919, Quốc tế thứ ba được thành lập. Trong suốt thời kì tồn tại (1919 - 1943), Quốc tế thứ ba đã có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng thê' giới.
Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ ở các nước châu Á. Sự ra đời của các Đảng Cộng sản và khuynh hướng 
cách mạng vô sản xuất hiện ở một số nước châu Á, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.
Là giai đoạn đầy thăng trầm của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) đã đưa lại những hâu quả rất nặng nề : tình trạng đình đốn của nền kinh tế thế giới ; đời sống nhân dân thế giới đói khổ ; đặc biệt là sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ của cuộc chiến tranh thế giới đến gần.
Sự bùng nổ và kết thúc của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945.
Mục II. Những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại
Như một sự tiếp nối của cuộc cách mạng công nghiệp, trong thời kì này nhiều tiến bộ khoa học và kĩ thuật đã đạt được. Nhờ đó, đã diễn ra những chuyển biến quan trọng trong sản xuất vật chất, thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển với tốc độ cao, làm thay đổi đời sống chính trị - xã hội của các quốc gia và thế giới.
Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và sự ra đời của Nhà nước Xô viết, chủ nghĩa xã hội lần đầu tiên đã được xác lạp ở một nước trên thế giới. Vượt qua mọi khó khăn gian khổ, Nhà nước Xô viết đã đứng vững và vươn lên mạnh mẽ, trở thành một cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.
Từ sau Cách mạng tháng Mười Nga và Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào cách mạng thế giới đã bước sang một thời kì phát triển mớỉ. Đó là cao trào cách mạng ở châu Âu trong những năm 1918 - 1923, sự lan rộng của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, sự ra đời của các đảng cộng sản ở nhiều nước, sự thành lập và hoạt động của Quốc tế Cộng sản.
Chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới và trải qua những bước thăng trầm đầy biêh động. Trong thời kì giữa hai cuộc chiến ưanh thế giới (1918 - 1939), chủ nghĩa tư bản đã trải qua các giai đoạn : biến động cách mạng (1918 - 1923), ổn định và tăng trưởng kinh tế (1924 - 1929), khủng hoảng kinh tế và sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới (1929 -1939).
Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại. Dù theo các chế độ chính trị khác nhau, các quốc gia - dân tộc đã liên minh cùng nhau trong khối Đồng minh đánh bại chủ nghĩa phát xít tàn bạo, cứu loài người thoát khỏi những thảm hoạ man rợ của chúng. Ba cường quốc : Liên Xô, Mĩ và Anh là lực lượng trụ cột, đi đầu trong cuộc chiến đấu cao cả ấy. Sau chiến tranh, lịch sử thế giới đã sang một chương mới.
Cách học
- Lập bảng thống kê các sự kiện, hiện tượng lịch sử tiêu biểu diễn ra từ năm 1919 đến năm 1945 theo mẫu sau :
Thời gian
Sự kiện
Diễn biến chính
Kết quả, ý nghĩa
Nước Nga - Liên Xõ
Các nước tư bản (1918 - 1939)
Các nước châu Á
Chiến tranh thế giới thứ hai
- Bên cạnh việc lập bảng thống kê, tìm những tác động, ảnh hưởng của các sự kiện, hiện tượng tiêu biểu trong thời kì 1917 - 1939. Nhó' được nội dung cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại trong mối quan hệ logic.
li GỢI Ý TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRONG SGK
Câu hỏi. Nêu ví dụ về mối liên hệ giữa lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam trong thời kì 1917- 1945.
Ví dụ 1. Sự thắng lợi của Cách mạng tháng Mười và sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô đã động viên, khích lệ phong trào đấu tranh theo khuynh hướng vô sán ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Nó củng cố lòng tin cho nhân dân ta vào cuộc kháng chiến cnống Pháp của dân tộc Việt Nam nhất định sẽ thắng lợi nếu có sự lãnh đạo của môt chính Đảng Cộng sản với một đường cách mạng đúng đắn.
Ví dụ 2. Sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ nhất có ảnh hưởng sâu sắc tới tình hình Việt Nam. Nền kinh tế phát triển theo hướng phục vụ cho nhu cầu chiến tranh ; Pháp tăng cường việc bắt lính đi làm bia đỡ đạn ; nền kinh tế phát triển theo hướng phục vụ cho nhu cầu chiến tranh...
HI. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Tự KlỂM tra, đánh giá
Câu 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.
Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đạt được những thành tựu to lớn. Điều đó có ý nghĩa rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất là
tăng cường khả năng bảo vệ anh ninh, quốc phòng của Liên Xô.
chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Liên Xô. c. làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất.
D. Liên Xô trở thành một đối trọng với Mĩ.
Bản chất của chủ nghĩa tư bản được bộc lộ rõ nhất trong thời kì đế quốc chủ nghĩa ở
thủ đoạn bóc lột tinh vi, xảo quyệt của giai cấp tư sản.
sự cực đoan, phản động của chủ nghĩa phát xít.
c. những cuộc chiến tranh xâu xé thị trường giữa các nước tư bản với nhau.
D. sự đàn áp dã man phong trào cách mạng thế giới.
Khi chủ nghĩa phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhạt Bản đang tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến tranh thế giới, thì các nước Mĩ, Anh, Pháp đã làm gì ?
Hình thành một liên minh để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
Thực hiện cải cách kinh tế - xã hội, tìm cách duy trì trật tự Vécxai - Oasinh tơn. c. Tăng cường đàn áp, khủng bớ dã man đối với phong trào công nhân.
D. Chấp nhận đề nghị của Liên Xô thành lập khối Đổng minh chống phát xít.
Kết quả lớn nhất của phong trào cách mạng thế giới giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là
sự ra đời của các đảng Cộng sản ở các nước.
sự xuất hiện của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết.
c. sự ra đời của các nước cộng hoà xô viết ở Hung-ga-ri, ở Ba-vi-e (Đức).
D. gây nhiều khó khăn cho giới cầm quyền ở các nước tư bản.
Điểm nổi bạt của phong trào cách mạng ở các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là
phong trào dân tộc tư sản phát triển mạnh, chiếm ưu thế ử tất cả các nước.
giai cấp vô sản xuất hiện, ngày càng trưởng thành và nắm được vị trí lãnh đạo cách mạng ở một sô' nước.
c. phong trào diễn ra lé tẻ, tự phát nên dễ bị đàn áp.
D. thực dân Anh chấp nhân cho Miến Điện được tách khỏi Ấn Độ, thiết lập chế độ dân chủ.
Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến Chiến tranh thế giới hai bùng nổ là
vấn đề thị trường không đổng đều giữa các nước tư bản.
Mĩ, Anh, Pháp dung túng, thoả hiệp với chủ nghĩa phát xít. c. Hít-le muốn thành lâp nước Đại Đức.
D. sự xuất hiện trục phát xít: Béc-lin - Tô-ki-ô - Rô-ma.
Câu 2. Lập bảng thống ké các sự kiện, hiện tượng lịch sử tiêu biểu diễn ra trong những nãm 1919 - 1945.
Câu 3. Hãy nêu hai sự kiện điển hình nhất trong lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945 có ảnh hưởng trực tiếp đến phong trào cách mạng Việt Nam.
Câu 4. Qua những kiến thức lịch sử đã học về Liên Xô và các nước tư bản điển hình từ năm 1917 đến năm 1945, hãy nêu nhân xét của em về mô hình xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.