Giải bài tập Vật lý 12 Bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha

  • Bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha trang 1
  • Bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha trang 2
§18. DÔNG cd KHÔNG dồng bộ ba pha
A. KIẾN THỨC Cơ BẢN
Nguyên tắc chung của động cơ không đồng bộ
Tạo ra từ trường quay dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.
Khung dây kín đặt trong từ trường quay có thể quay quanh một trục.
Tốc độ góc của khung dây luôn nhỏ hơn tóc độ góc của từ trường.
Động cơ không đồng bộ ba pha
+ Nguyên tắc: Tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện ba pha chạy vào ba cuộn dây giông nhau, đặt lệch nhau 120°.
+ Cấu tạo: gồm hai bộ phận chính là rôto và stato.
Rôto\ là khung dây dẫn có thể quay dưới tác dụng của từ trường quay.
Stato'. là bộ phận tạo ra từ trường quay, gồmrba cuộn dây giông nhau đặt trên vòng tròn lệch nhau những góc 120°, có dòng điện ba pha đi vào ba cuộn dây. Trong stato, từ trường tổng hợp B = Bi + B2 + B3 có phương luôn luôn thay đổi, ta có từ trường quay.
B. CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC
Sũ Hãy vận dụng các quy tắc xác định chiều của dòng điện cảm ứng và chiều của lực từ dã học ở lớp 11 dể xác định chiểu quay của khung MNPQ trong Hỉnh 18.1.
Hướng dẫn trả lời
3] • Lực từ tác dụng lên khung dây bao giờ cung cá xu hướng làm cho khung quay đến vị trí sao cho từ thông qua khung cực đại.
Lực từ sẽ làm cho khung quay theo chiều quay của vectơ cảm ứng từ.
Khi tốc độ quay của khung càng gần tốc quay của từ trường thì momen của lực từ càng nhỏ.
Khi momen của lực từ cân bằng với momen của lực ma sát thì khung quay đều với tốc độ nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường quay.
c. CÂU HỔI SAU BÀI HỌC
Phát biểu nguyên tắc của động cơ không đồng bộ.
Nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động ca không đồng bộ ba pha.
HƯổng dẫn trả lời
Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ là dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và việc sử dụng từ trường quay.
* Cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha: gồm hai bộ phận chính:
Rôto-. là khung dây dẫn có thể quay dưới tác dụng của từ trường quay.
Stato'. là bộ phận tạo ra từ trường quay, gồm ba cuộn dây giông nhau đặt trên vòng tròn lệch nhau những góc 120°.
* Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha: Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện ba pha chạy vào ba cuộn dây giông nhau đặt lệch nhàu 120°.
Dòng điện trong ba cuộn dây tạo ra từ trường quay.
Rôto đặt trong từ trường quay sẽ quay với tốc độ nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.