Giải bài tập Vật lý 12 Bài đọc thêm: Sự chuyển động và tiến hóa của vũ trụ

  • Bài đọc thêm: Sự chuyển động và tiến hóa của vũ trụ trang 1
Bàĩ đọc thêm:
Sự CHUYỂN ĐỘNG VÀ TIÊN HÓA CỦA vũ TRỤ
KIẾN THỨC Cơ BẢN
Sự chuyển động của vũ trụ
Các thành viên trong một hệ thông cấu trúc trong vũ trụ chuyển động trong một thiên thể hoặc một khối trung tâm. Chuyển.động này bị chi phôi bởi lực vạn vật hấp dẫn và tuân theo các định luật Kê-ple.
Vũ trụ đang nở ra. Các thiên hà càng ở xa chúng ta, càng chuyển động nhanh ra xa chúng ta.
Sự tiến hóa của các sao
Tất cả các sao đều có lịch sử hình thành và phát triển của chúng. Các sao đều được tạo ra từ những đám tinh vân Hiđrô khổng lồ. Tuy nhiên, tùy theo khối lượng của đám tinh vân là lớn hay nhỏ mà mỗi loại sao có một quá trình phát triển khác nhau. Các sao có khôi lượng cỡ khôi lượng Mặt trời trở xuống sẽ tiến hóa để thành một sao chắt trắng. Các sao có khôi lượng lớn hơn Mặt trời rất nhiều sẽ tiến hóa để thành một punxa hoặc một lỗ đen.