Giải bài tập Vật lý 12 Bài 40: Các hạt sơ cấp

  • Bài 40: Các hạt sơ cấp trang 1
  • Bài 40: Các hạt sơ cấp trang 2
CHƯƠNG VIII
TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ
§40. CÁC HẠT S0 CẤP
A. KIẾN THỨC Cơ BẢN
Hạt sơ câ'p: là các hạt vi mô, có kích thước vào cỡ kích thước hạt nhân trở xuông.
Phân loại các hạt sơ cấp:
Các hạt sơ cấp gồm có các loại sau:
Phôtôn
Leptôn
Hađrôn
Tương tác của các hạt sơ cấp:
Có 4 loại tương tác cơ bản sau:
Tương tác điện từ.
Tương tác mạnh.
Tương tác yếu.
Tương tác hấp dẫn.
B. CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC
^2 Phân tử, nguyên tử, ... có phăi là hạt sa cấp không?
HƯóng dẫn trả lời
ffl Phân tử, nguyên tử không phải là hạt sơ câ'p vì hạt sơ cấp có kích thước cỡ hạt nhân trở xuống.
c. CÂU HỎI SAU BÀI HỌC
So sánh năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hiđrô và năng lượng liên kết của một prôtôn trong liạt nhân 4„He .
Leptòn là gì? Đặc tinh chung của các leptôn. Các leptôn tham gia những quá trình tưang tác nào?
Hướng dẫn trả lời
Năng lượng liên kết của prôtôn trong hạt nhân gHe lớn hơn râT nhiều năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hidrô.
Leptôn là các hạt nhẹ, có khôi lượng từ 0 đến 200 me.
Các leptôn tham gia những tương tác yếu.
D. BÀI TẬP
Phân loại các tương tác sau: a) lực ma sát; c) trọng lực;
lực hạt nhân;
b) lực liên kết hóa học; d) lực Lo-ren;
lực liên kết trong phân rã p.
Hướng dẫn giải
Phân loại các tương tác:
Lực ma sát: tương tác điện từ.
Lực liên kết hóa học: tương tác điện từ.
Trọng lực: tương tác hấp dẫn.
Lực Loren: tương tác điện từ.
Lực hạt nhân: tương tác mạnh.
Lực liên kết trong phân rã P: tương tác yếu.