Giải bài tập Vật lý 12 Bài 21: Điện từ trường

  • Bài 21: Điện từ trường trang 1
  • Bài 21: Điện từ trường trang 2
  • Bài 21: Điện từ trường trang 3
§21. ĐIỆN Từ TRƯỜNG
A. KIẾN THỨC Cơ BẢN
Mô'i quan hệ giữa điện trường và từ trường
Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức là đường cong kín.
Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường. Đường sức của từ trường là đường cong kín.
Điện từ trường là trường thống nhất gồm có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.
B. CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC
SI Phát biểu định luật cảm điện từ.
Nêu các đặc điểm của đường sức cửa một điện trường tĩnh diện và so sánh với dường sức của điện trường xoáy.
S3 Vòng dây dẫn kín có vai trò gi hay không trong việc tạo ra điện trường xoáy?
Hướng dẫn trả lời
Sĩ Định luật cảm ứng điện từ: khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện kín thì trong mạch xuất hiện một suất điện động cảm ứng.
S3 Đặc điểm của đường sức của một điện trường tĩnh điện và đường sức của điện trường xoáy.
Đường sức của điện trường tĩnh
Đường sức của điện trường xoáy
- Các đường sức là những đường có hướng.
- Các đường sức là những đường có hướng.
- Đường sức là các đường cong không khép kín, đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.
- Đường sức là các đường cong khép kín, không có điểm đầu và điểm cuối.
- Các đường sức không cắt nhau.
*
- Các đường sức không cắt nhau.
- Nơi nào cường độ điện trường lớn hơn thì các đường sức điện ở đó vẽ dày hơn hơn, nơi nào cường độ điện trường nhỏ hơn thì đường sức điện ở đó vẽ thưa hơn.
- Nơi nào cường độ điện trường lớn hơn thì các đường sức điện ở đó vẽ dày hơn hơn, nơi nào cường độ điện trường nhỏ hơn thì đường sức điện ở đó vẽ thưa hơn.
- Điện trường tĩnh do điện tích đứng yên sinh ra
- Điện trường xoáy do từ trường biến thiên sinh ra.
S3 Vòng dây dẫn kín không tạo ra điện trường xoáy mà chỉ là một phương tiện mà qua đó ta phát hiện được sự tồn tại của điện trường xoáy mà thôi, do đó điện trường xoáy tồn tại khách quan.
c. CÂU HỎI SAU BÀI HỌC
Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và diện trường xoáy.
Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thòi gian của điện trường và từ trường.
Điện từ trường là gì?
Hưởng dẫn trả lời
Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy.
Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường.
Điện từ trường là trường thông nhất gồm có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.
D. BÀI TẬP
Ớ đâu xuất hiện diện từ trường?
Xung quanh, một diện tích dứng yên.
Xung quanh một dòng điện không đổi. c. Xung quanh một ống dây điện.
D. Xung quanh chồ có tia lửa điện.
Đặt một hộp kín bằng sắt trong điện từ trường. Trong hộp kin sẽ
A. có diện trường.	B. có từ trường.
c. có điện từ trường	D. không có các trường nói trên.
Điểm nào dưới dây không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Mác-xoen?
Tưong tác giữa các diện tích hoặc giữa diện tích với điện trường và từ trường.
Mối quan hệ giữa diện tich và sự tổn tại của điện trường và từ trường.
c. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.
D. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thòi gian của điện trường và từ trường.
Hướng dẫn giải
Chọn đáp án D.	5. Chọn đáp án D.	6. Chọn đáp án A.