Giải Sinh 12 - Bài 4. Đột biến gen

  • Bài 4. Đột biến gen trang 1
  • Bài 4. Đột biến gen trang 2
BÀI 
BÀI 4.	ĐỘT BIẾN GEN
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Trong các dạng đột biến thì dạng đột biến thêm, mất một cặp nuclêôtit gây hậu quả lớn hơn dạng đột biến thay thế. Vị trí mất hoặc thêm cặp nuclêôtic càng ở gần phía đầu gen thì hậu quả càng lớn và ngược lại.
TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP
Đột biến gen là gì? Nêu các dạng dột biến điểm thường gặp và hậu quả của nó.
Trả lời
Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.
Các dạng đột biến điểm thường gặp gồm: thay thế, thêm, mát 1 cặp nuclêôtit.
Hậu quả của đột biến điểm: Phần nhiều đột biến điểm thường vô hại (trung tính). Tuy nhiên, những đột biến gen dẫn đến làm thay đổi chức năng của prôtêin thì thường có hại cho thể đột biến, một số đột biến gen cũng có thể làm thay đổi chức năng của prôtêin theo hướng có lợi cho thể đột biến.
Nêu một sô cơ chê phát sinh đột biên gen
Trả lời
Sự không hợp đôi trong tái bản ADN.
Tác động của tác nhân gây đột biến của môi trường.
Hậu quả của đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Trả lời
Điều kiện môi trường.
Tổ hợp gen: Trong môi trường này hoặc tổ hợp gen này thì alen đột biến có thể là có hại nhưng trong môi trường khác hoặc tổ hợp gen khác thì alen đột biến đó lại có thể có lợi hoặc trung tính.
Nêu vai trò và ý nghĩa của đột biến gen.
Trả lời
Đốĩ với tiến hóa: Đột biến gen làm xuất hiện các alen khác nhau cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa của sinh vật. Tuy tần số’ đột biến của từng gen rất thấp (10'6 -> 10'4), nhưng số’ lượng gen trong tế bào rất lớn và số’ cá thể trong quần thể cũng rất nhiều nên nhìn chung trong mỗi quần thể sinh vật, số lượng gen đột biến được tạo ra trên mỗi thế hệ là đáng kể, tạo nên nguồn biến dị di truyền chủ yếu cho quá trình tiến hóa.
Đối với thực tiễn: Đột biến gen cung câp nguyên liệu cho quá trình tạo giông. Vì vậy, ở một sô' đối tượng như vi sinh .vật và thực vật, các nhà khoa học thường chủ động sử dụng các tác nhân đột biến để tạo ra các giông mới.
Iíãy chọn câu đúng trong các câu sau đây nói về đột biến điểm.
Trong sô' các loại đột biến điểm thì phần lớn đột biến thay thê' cặp nuclêôtit là ít gây hại nhất.
Đột biến điểm là những biến đổi đồng thời tại nhiều điểm khác nhau trong gen.
Trong bất cứ trường hợp nào, tuyệt đại đa sô' đột biến điểm là có hại.
Đột biến điểm là những biến đổi nhỏ nên ít có vai trò trong quá trình tiến hóa.
Trả lời
Đáp án: a