Giải Sinh 12 - Bài 7. Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời

  • Bài 7. Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời trang 1
BÀI 7. Thực hành: QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN số LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ TRÊN TIÊU BẢN cố ĐỊNH
VÀ TRÊN TIÊU BẢN TẠM THỜI
Bảng thu hoạch
s
tt
Dô’i tưựng
Số
NST/tế bào
Giải thích cơ chê hình thành
dột biên
1
Người bình thường
46
Bình thường
2
Bệnh nhân Đao
47
Giao tử bình thường (n) + giao tử đột biến (n + 1) tạo thành hợp tử (2n + 1 = 47) có 3 NST thứ 21.
3
Bệnh nhân
Tơcnơ
45
Giao tử bình thường (n) kết hợp với giao tử đột biến (n - 1) tạo thành hợp tử (2n - 1) = 44 + ox.