Giải toán lớp 3 Phép cộng các số trong phạm vi 100.000

  • Phép cộng các số trong phạm vi 100.000 trang 1
  • Phép cộng các số trong phạm vi 100.000 trang 2
§145. PHÉP CỘNG CÁC sô TRONG PHẠM V1100 000
GHI NHỚ: Muốn cộng hai số có nhiều chữ số, ta viết các số hạng sao cho các chữ số ở cùng một hàng đều thẳng cột với nhau, rồi viết dấu cộng, kẻ vạch ngang và cộng từ phải sang trái.
❖ Bài 1
Tính:
❖ Bài 2
Đặt tinh rồi tính:
18257 + 64439
52819 + 6546
Bàí gíảí
a)
18257
64439
b)
35046
26734
82696
18257 + 64439 = 82696
52819
6546
61780
35046 + 26734 =61780
2475
6820
59365 .
52819 + 6546 = 59365
9295
2475 + 6820 = 9295
6cm
-2350m	
	 - - - - -
❖ Bài 3
Tính diện tích của hình chữ nhật ABCD (kích thước theo hình vê)
Bài ỹíảí
Diện tích hình chữ nhật ABCD là:
9 X 6 = 54 (cm2)
Đáp số: 54cm2
❖ Bài 4
Đoạn đường AB dài 2350m, và đoạn dường CD dài 3km. Hai đoạn đường này có chung nhau một chiếc cầu từ c đến B dài 350m. Tinh độ dài đoạn dường từ A đên D?
A	c 350m B	D
t	psmaaSỊ	-i
Bài gíảí
Độ dài đoạn đường AC là:
2350 - 350 = 2000 (m) 2000m = 2km
Độ dài đoạn đường AD là:
2 + 3 = 5-(km)
Đáp số: 5km