SGK Hình Học 11 - Bài tập ôn tập chương II

  • Bài tập ôn tập chương II trang 1
  • Bài tập ôn tập chương II trang 2
BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG II
Cho hai hình thang ABCD và ABEF có chung đáy lớn AB và không cùng nằm trong một mặt phẳng.
Tìm giao tuyến của các mặt phẳng sau :
(£C) và (£££>); (5C£) và (ADF).
Lấy M là điểm thuộc đoạn DF. Tìm giao điểm của đường thẳng AM với mặt phang (BCE).
Chứng minh hai đường thẳng AC và BF không cắt nhau.
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, p theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng SA, BC, CD. Tìm thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (MNP).
Gọi 0 là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành ABCD, hãy tìm giao điểm của đường thẳng so với mặt phẳng (MNP).
Cho hình chóp đỉnh s có đáy là hình thang ABCD với AB là đáy lớn. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của các cạnh SB và sc.
Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC).
Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (AMN).
Tìm thiết diện của hình .chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (AMN).
Cho hình bình hành ABCD. Qua A, B, c, D lần lượt vẽ bốn nửa đường thẳng Ax, By, Cz, Dt ở cùng phía đối với mặt phẳng (ABCD), song song với nhau và không nằm trong mặt phẳng (ABCD). Một mặt phẳng (//) lần lượt cắt Ax, By, Cz và Dt tại A’, B', C' vằD'.
Chứng minh mặt phẳng (Ar, By) song song với mặt phẳng (Cz, Dt).
Gọi I - AC n BD, J = A'C' n B’D'. Chứng minh IJ song song với AA'.
Cho AA' - a, BB’ = b, CC’ = c. Hãy tính DD’.