SGK Hình Học 11 - Câu hỏi trắc nghiệm chương I

  • Câu hỏi trắc nghiệm chương I trang 1
  • Câu hỏi trắc nghiệm chương I trang 2
CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM CHƯƠNG I
Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình ?
Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng ;
Phép đồng nhất;
Phép vị tự tỉ số -1 ;
Phép đối xứng trục.
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?
Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó ;
Phép đối xứng trục biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó ;
Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó ;
Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.
Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x - ỵ + 1 = 0. Để phép tịnh tiến theo vectơ V biến d thành chính nó thì V. phải là vectơ nào trong các vectơ sau ?
(A) V =(2; 1); (C) V =(1 ; 2);
V = (2;-l); (D) v = (-l;2).
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho V = (2 ; -1) và điểm M(-3 ; 2). Ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ V là điểm có toạ độ nào trong các toạ độ sau ?
(5;3);	(B) (1 ; 1);
(-1 ; 1);	(D) (1 ; -1).
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình : 3.V - 2y + 1 = 0. Ảnh .của đường thẳng d qua phép đối xứng trục Ox có phương trình là :
3% + ly + 1 = 0 ;	(B) -3% + 2y + 1 = 0 ;
(C) 3x + 2y - 1 = 0 ;	(D) 3x - ly + 1 = 0.
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình : 3x - 2y - 1 =0. Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tâm 0 có phương trình la:
(A) 3x + 2y + 1 = 0 ;	(B) -3% + 2y - 1 = 0 ;
(C) 3x + 2y - 1 = 0 ;	(D) 3% - ly - 1 = 0.
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?
Có một phép tịnh tiến biến mọi điểm thành chính nó ;
Có một phép đối xứng trục biến mọi điểm thành chính nó ;
Có một phép quay biến mọi điểm thành chính nó ;
Có một phép vị tự biến mọi điểm thành chính nó.
Hình vuông có mấy trục đối xứng ?
(A) 1 ;	(B) 2 ;
(C) 4 ;	(D) vô số.
Trong các hình sau, hình nào có vô số tâm đối xứng ?
(A) Hai đường thẳng cắt nhau ;	(B) Đường elip ;
(C) Hai đường thẳng song song ;	(D) Hình lục giác đều.
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?
Hai đường thẳng bất kì luôn đồng dạng ;
Hai đường tròn bất kì luôn đồng dạng ;
Hai hình vuông bất kì luôn đồng dạng ;
Hai hình chữ nhật bất kì luôn đồng dạng.