SGK Hình Học 11 - Câu hỏi ôn tập chương II

  • Câu hỏi ôn tập chương II trang 1
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG II
Hãy nêu những cách xác định mặt phẳng, kí hiệu mặt phẳng.
Thế nào là đường thẳng song song với đường thẳng ? Đường thẳng song song với mặt phẳng ? Mặt phẳng song song với mặt phẳng ?
Nêu phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng.
Nêu phương pháp chứng minh ba đường thẳng đồng quy.
Nêu phương pháp chứng minh
Đường thẳng song song với đường thẳng ;
Đường thẳng song song với mặt phẳng ;
Mặt phẳng song song với mặt phẳng.
Phát biểu định lí Ta-lét trong không gian.
Nêu cách xác định thiết diện tạo bởi một mặt phẳng với một hình chóp, hình hộp, hình lăng trụ.