SGK Hình Học 11 - Câu hỏi ôn tập chương I

  • Câu hỏi ôn tập chương I trang 1
  • Câu hỏi ôn tập chương I trang 2
CÂU HỞI ÔN TẬP CHƯƠNG I
Thế nào là một phép biến hình, phép dời hình, phép đồng dạng ? Nêu mối liên hệ giữa phép dời hình và phép đồng dạng.
a) Hãy kể tên các phép dời hình đã học.
b) Phép đồng dạng có phải là phép vị tử không ?
Hãy nêu một số tính chất đúng đối với phép dời hình mà không đúng đối với phép đồng dạng.
■ Thế nào là hai hình bằng nhau, .hai hình đồng dạng với nhau ? Cho ví dụ.
Cho hai điểm phân biệt Â, B và đường thẳng d. Hãy tìm một phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay, phép vị tự thoả mãn một trong các tính chất sau :
Biến A thành chính nó ;
Biến A thành B ;
Biến cl thành chính nó.
Nêu cách tìm tâm vị tự của hai đường tròn.