Giải bài tập Hóa 12 Bài 19: Hợp kim

  • Bài 19: Hợp kim trang 1
  • Bài 19: Hợp kim trang 2
  • Bài 19: Hợp kim trang 3
§19. HỢPKIM
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT
KHÁI NIỆM
HỢp kim là chât rắn thu được sau khi làm nguội hỗn hựp nóng chảy của các kim loại hoặc của kim loại và phi kim.
TÍNH CHẤT
Nói chung, hợp kim có những tính châ't hóa học tương tự tính chất của các chất trong hỗn hựp ban đầu, nhưng tính chất vật lí và tính chất cơ học lại khác nhiều.
ỨNG DỤNG
Hợp kim có rất nhiều ứng dụng trong các ngành công nghiệp rất khác nhau: Từ công nghiệp thực phẩm, xây dựng, hóa chất.. Đến các ngành hàng không vũ trụ.
B. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA
Nliữna linh chũi vật li cliuiiỊỉ cửa kim loại linh khiết hiên dồi như thế nào khi chuyển thành hợp kim 'ỉ
nể xúc dinh hàm lượiiỊỉ cùa hạc Ironịí hợp kim, HỊiười la hòa tan 11,5 aiiin hợp kim dó vào duiìỊỊ dịch axil nitric. Cha Ihêm duna dịch axil cloliidric dư vào dun)! die'll trẽn, thu dược 0.59« íiam kết lìia laid thiết lạp cliất có irona hợp kim là tro).Tinh hàm lượna cua hạc Hana hạp kim.
Trona hợp him Al-Ni, cứ III mal AI thì có I moi Ni. Thành phần Irũm về khói lưọna cùa liợp kim Iiiiy lù
A «/% AI vù 19% Ni	lì. 82% AI và 18% Nì
c. 83% AI và 17% Ni	I). 84% AI và 16% Ni
Naâm 2,33 aum hợp kim Te-Zn Irona lượna dưduna dịch HCI dên khi phản ứna hoàn loàn Iliuy aidi plióna 896ml khi H; (dklc). Thành pliần phần Hăm về khối lượng cùa họp kim này là
A. 27,9% Zn và 72,1% Te	II. 26,9% Zil và 73,1% Te
c. 25.9% Zn vù 74.1 % Te	D. 24,9% Zn vù 75. / % Te
Hướng dẫn giải
Tính chât của hợp kim phụ thuộc vào thành phần các đơn chât tham gia câu tạo mạng tinh thể của hộp kim.
Sơ đồ hợp thức: Ag -> AgNO.’,
0,0028 <- 0,0028
AgNO3 + HC1 -> AgClị + HNO.Ị
0,0028 <- 0,0028 =
0,398
143,5
X	_	0,0028.108.100%
Hàm lưựng của Ag trong hợp kim: %mAg = 	—	 = 60,48%
,	 n	_ 10.27.100% _
10.27 + 1.59
Cliụn A. Đặt số mol của Fe và Zn trong hợp kim lần lượt là X mol và y mol =>	56x + 65y = 2,33 (*)
Fe + 2HC1 -> FeCl2 + H2T (1)
Zn + 2HC1 -»ZnCl2 + H2T (2)
■y
Từ(l)và (2) => x + y=	(**)
22,4
	_	_	|X=0,03
Giải hệ (*) và (**) ta được
■ \=0,01
Thành phần phần trăm về khôi lượng cha hợp kim
V m,.-c =	= 72,1V ,	'/< mZn = 1 <XẼÍ 72,i V = 27,9 (V)
2,33