Giải bài tập Hóa 12 Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

  • Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế trang 1
  • Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế trang 2
Chương IX.
HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐÊ PHÁT TRIỂN KINH TÊ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG
§43. HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ phát TRIEN kinh tế
BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA
Hãy cho biết các dạnn nănf! lượn)! cu him trên trái dốt ?
Cho biết nhữiiị! nét chinh về xu thế phát Iriến nđiiỊí lượnn cho tưưnp lai. Cho .ỉ vi ílụ cạ thể vé việc diniỊỊ sán phẩm liêu thụ il uăitỊỉ lưựtiỊỊ.
Cho biêl thi dụ về sô'iiỊỊÙilll san xuất VỘI liệu quan irụniỊ.
Ildniỉ dưới dây cho biết sàn pliáiu cua sự dốt cháy nhiên liệu :
Sun phẩm dốt cliáy nhiên liệu
Tên nhiên liệu
Sàn pluĩm chinh
Sàn phầm kltác
Thun dối
H;O. CO;
Klìúi (cút hụt nhu), SO:,...
Than cốc
CO;
SO;
Khí thiên nhiên
CO; . H;O
Cùi. Ịiỗ
CO; . H;O
Khói
XăitỊi, dầu
CO; . H;O
SO;
Nliiên liệu dược coi là sạch, il nãy ô Iihiềin môi nườitỊi hưu cà là
4. cùi. ỊỊỗ. than cốc	II. than dú. xănx, dầu	c. XŨIIỊỊ. dầu	l>. khi tliiẽn nhiên
Theo tính toán, năm 2000 ca nước ta liêu thụ nhiên liệu imtiifi dưtMx 1.5 niệu lấn dầu và thái vào môi irưtolịỊ kltoũil)! / 13,700 lân khi CO:. ĩnntỊi / Itílàv lưựtiị: nhiên liệu liêu lliụ VÌI lưựnx khi CO: thải vào môi trưìinn là
4. 0,003 niệu tấn dầu, 200 làu CO:.	II 0.0004 triệu tấn dầu. 311 tint CO',
c. 0,005 triệu lấn dẫu. 415 lấn CO:	I). O.OI2 niệu tấn dầu. 532 lấn CO;.
MỘI loại polime dề cl ẽ tạo "kinh khó Ví?" dùnx cho máy hay. ó lô. thâu kính. Dưâi dâv là một sô mất xích
cứa phàn tú polime :
CH,	CH,	CH,
ì ...	I ... 1
...-C -CH;- C-CH;-C-....
I ĩ...1.'
COOCH, COOCHvCOOCH,
Hãy viết CÔI1K lliức cùa mỗi mắt xiclt và CÔI1K thức Initfi quát của loại poll me này.
Hướng dẫn giải
Các dạng năng lượng cơ bản : Nhiệt năng, hoá năng, điện năng, quang năng.
• Nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng thay thế một số’ nhiên liệu
khác gây ô nhiễm môi trường như khí H;.
Xử lí rác thải thành điện năng hoặc phân vi sinh...
Phát triển năng lượng hạt nhân...
Ba ví dụ cụ the về việc dùng sản phẩm ticu thụ ít năng lượng:
Bổng đèn compact, xe hơi chạy bằng khí H;, máy nước nóng sử dụng năng lượng Mặt trời.
Một sô ngành sản xuât vật liêu quan trọng.
Ngành vật liệu xây dựng : Thép, xi măng, đồ gốm,...
Ngành vật liệu polime.: Cao su, chất deo, tơ,...
Ngành luyện kim.
Chọn D. Khí thiên nhiên ít gây ô nhiễm môi trường.
Chọn B. Một nặm có 365 ngày, lượng nhiên liệu tiêu thụ và lượng CO; thải vào môi trường lần lượt là
mnhiêniiộu = 777 =0,0041 tấn; . mCOi = 1137°- = 311,5 tấn 365	365
Polimc để chế tạo "kính khó vơ" dùng cho máy bay, ô tô... là polimetyl metacrylat (hay thủy tinh hữu cơ )
Cóng thức mỗi mắt xích
CH.,
I
- c- CH;—
I
COOCH,	CH,
I
Công thức tổng quát của polimc (-CW-C-),,	t
COOCH,