Giải bài tập Hóa 12 Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

  • Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường trang 1
  • Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường trang 2
  • Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường trang 3
§45. HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐE Ô nhiêm môi trường
BÀI TẬP SÁfcH GIÁO KHOA
/. Thế nào lù ô nhiễm môi trương ? Cho biết sư cần thiết phái bào vệ mói trương khỏi bị ô nhiễm.
Ỏ nhiễm klióng khí là gì ? Nguyên nhân gày ỏ nhiễm không khi '!
() nhiễm môi trương đất là gì '! Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trương đứt ?
Các tác nhân hoá học gây ó nhiễm môi trương nước gồm :
4. Các kim loại nặng : Hg, l‘h, Sb.„.	lì. Các nhóm : NOị ,	SOj- .
c. Thuốc bao vệ thực vát, phân bón hoá học.	I). Cá 4, li. c.
5. Nghiên cứu mẫu đất cùa mật làng nghề tái cliế chì. Người ta (lã xác định (lược hừm lượng chì trong hùn vá trong (lất như sau:	-	
Thứ tự
Mẫu nghiên cứu
Hàm lượng Pb2* (ppin)
1
Mầu bùn chứa nước thài ắc quv
2166,0
2
Mâu đất nơi nấu chì
387,6
3
Mầu đất giữa cánh dồng
125,4
4
Mẫu (lất gần nơi nấu chì
2911,4
Hàm lượng chì lớn hơn IỌU ppm được (lánh giá là (lất â nhiễm. Trong số các niẫu (lất nghiên cứu trên, mầu (lã bị ô nhiễm chì là :
.4. Mầu I, 4.	li. Mầu 2, 3.	c. Mẩu 1, 2.	I). Ca 4 mẫu.
Một loại than (lá có chứa 2% lưu huỳnh dùng cho một nhà máy nhiệt điệu. Nếu Iihù máy dốt hết 100 tán than trong một ngày (lém tlù lượng khí SŨ2 (lo nhà Htáy xà vào khí quyển trong một năm là
A. 142(1 tốn khí SO2.	li. 1250 tấn klú so2-
c. 1530 tấn khí so2.	I). 1460 tấn klú so 2-
Khí SO2 (lo các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ó nhiễm mói trường. Tiêu chuẩn quốc té quy định nếu lượng SO2 vượt quá 30110 6 mol/tư' không khí tlù coi là không khí bị ô nhiễm. Nếu người ta lay 50 lít không khí ờ một thành phố và phân tích có 0,0012 mg SO2 thì không khí ở đó có bị ô nhiễm kháng 'ỉ
Hướng dẫn giải
Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm ticu chuẩn môi trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người theo cách gián tiếp hay trực tiếp.
Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm.
Ô nhiễm không khí (CO2, NO2, CPC...) gây hiệu ứng nhà kính làm tăng nhiệt độ của trái đất, khí hậu thay đổi gây hạn hán, lũ lụt...
Ô nhiễm không khí (bụi, SO2,...) gây ảnh hưởng đến sức khoe con người.
Ô nhiễm môi trường nước (tác nhân hoá học, phân bón hoá học, rò rỉ dầu...) ảnh hưởng môi trường sinh thái động, thực vật, con người gây ảnh hưởng đến sức khoe, tăng bệnh tật...
Ô nhiễm môi trường đất (tác nhân hoá học, vật lí, sinh hoạt...) gây ảnh hưởng tổn hại đến đời sống, sản xuất, năng suất cây trồng.
Vì những tác hại nói trên con người cần phải bảo vệ môi trường, nhằm duy trì một môi trường trong lành.
Ô nhiễm không khí là sự có mặt các chất lạ hoặc sự biến đổi quan trọng trong thành phần không khí làm cho không khí không sạch, nhiều bụt, mùi khó chịu, làm giảm tầm nhìn.
Nguyen nhân gây ô nhiễm không khí :
Do thiên nhiên (cháy rừng, níu lửa phun...,)
Do hoạt động của con người :
+ Khí thải công nghiệp.
+ Khí thải do giao thông vận tải.
+ Khí thải do sinh hoạt (đun nấu nhiên liệu kém chất lượng...,).
* Khi có mặt một sổ chất và hàm lượng cưa chúng vượt quá giới hạn thì hệ
sinh thái đất sẽ mât cân bằng và môi trường đâl bị ô nhiễm.
* Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất .
Do thiên nhiên . (núi lửa, động đất, Ihuỷ triều xâm nhập gây mặn...)
Do con người : + Chát thải nông nghiệp, phân bón hoá học...
+ 0 nhiễm do kim loại nặng.
+ 0 nhiễm do các loại thuốc trừ sâu.
Chọn D.
Chọn D. Cả 4 mẫu đều có hàm lượng chì lớn hơn 100 ppm nên dược đánh giá là đât ô nhiễm.
Chọn D. s + O, -> so2
Khố! lượng s trong 100 lấn than : — --- = 2 tail 100
64 2
Khôi lượng so. do nhà máy thải ra trong 1 ngày : --- (lấn) = 4 t;ín
Trong 365 ngày = 4.365 - 1460 lấn (SO3)
50/ = 50dm\ lm'=1000dm’
50dm3 không khí	có 0,0012 mgSO3
lOOOdm3 không khí	có ? mg so3
mso = 0.024 mg = 24.10~’ mg = 24.10“6g
=> nso, - “77— = 0,375.10“h mol -	64
So sánh với liêu chuẩn quốc tế :
Nồng độ so3 : 0,375.10’6 < 30.KT6 mol/nr’
Vậy không khí ở đó chưa bị ô nhiễm.