Giải bài tập Sinh Học 9 Bài 16. AND và bản chất của gen

  • Bài 16. AND và bản chất của gen trang 1
  • Bài 16. AND và bản chất của gen trang 2
ADNUÀ BẢN CHẤT CỦA GEN
KIẾN THÚC Cơ BẢN
Quá trình tự nhân (tôi của ADN diễn ra theo các nguyên tắc: khuôn mẫu, bố sung rà giữ lại một nửa. Nhờ dó. hai ADN con được tạo ra giong ADN mẹ. Đây là một đặc tính xác định ADN là cơ sở phân tử của hiện tiỉỢng di truyền.
Bấn chất của gen là ADN — mồi gen câ'u trúc là một đoạn mạch của phân tửADN mang thông tin quy định cấu trúc của một loại protein.
ADN có hai chức năng quan trọng là mang và truyền dạt thông tin di truyền.
PHẦN GỢI ý trả Lời câu hỏi sgk
A. Phần tìm hiểu và thảo luận
▼ Quan sát hình 16.1 và cho biết:
- Quá trình tự nhân đôi đã diễn ra trển mấy mạch cúa ADN?
Quá trình tự nhân đôi đã diễn ra trên hai mạch đơn của ADN.
— Trong quá trình tự nhân đôi, các loại nuclêôtit trên mạch khuôn và ờ
môi trường nội bào liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung:
A liên kết với T;
G liên kết với X.
Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con diễn ra như thế nào ?
Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con đều dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ và ngược chiều nhau.
Có những nhận xét gì về cấu tạo giữa 2 ADN con và ADN mẹ.
Cấu tạo của 2 ADN giông hệt nhau và giống ADN mẹ, trong mỗi ADN con có một mạch của ADN mẹ và một mạch mới được tổng hợp từ nguyên liệu của môi trường nội bào. Như vậy, sự sao chép ADN đã diễn ra theo nguyên tắc giữ lại một nửa (bán bảo toàn).
B. Phần câu hỏi và bài tập
Mô tả sơ lược quá trình tự nhân đôi ADN.
Quá trình tự nhân đôi ADN (sao chép) diễn ra qua các giai đoạn theo thứ tự sau:
1 phân tứ ADN tháo xoắn, tách rời đần hai mạch của ADN nhờ các enzim
Sau khi được tách ra, các nuclêôtit trên mạch đơn lần lượt liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc bố sung (A-T, G-X) đế’ tạo mạch mới.
Khi quá trình tự nhân đôi kết thúc, hai phân tử ADN con được tạo thành rồi đóng xoắn, chúng có cấu tạo giông nhau và giống ADN mẹ ban đầu.
Giải thích vì sao ADN con được tạo ra qua ca chế tự nhân đôi lại giống ADN mẹ?
ADN con được tạo ra qua cơ chế tự nhân đôi giông ADN mẹ vì sự tự nhân đôi ADN diễn ra theo các nguyên tắc: khuôn mẫu, bổ sung và bán bảo toàn.
Nêu bản chất hóa học và chức năng của gen.
Bản chất hóa học và chức năng của gen là ADN.
Chức năng của gen: gen có chức năng di truyền xác định.
Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau:
Mạch 1: A-G-T-X-X-T
Mạch 2: T-X-A-G-G-A
Với cấu trúc của hai đoạn ADN con được tạo thành sau khi đoạn mạch ADN mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi.
2 đoạn mạch ADN con:
ADN con 1:
mạch 1 (cũ) mạch mới:
A-G-T-X-X-T
T-X-A-G-G-A
ADN con 2:
mạch 2 (cu) mạch mới:
T-X-A-G-G-A
A-G-T-X-X-T
III. CÂU HỎI BỔ SUNG
Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau:
Mạch 1: G-T-A-X-G-T-A-X Mạch 2: X-A-T-G-X-A-T-G
Khi một đoạn mạch ADN này tự nhân đôi một lần thì được kết quả như thế nào? Viết cấu trúc của chúng.
GỢi ý trả lời câu hỏi
Khi một đoạn mạch ADN trên tự nhân đôi một lần thì được hai đoạn ADN con có cấu trúc giông nhau và giống đoạn mạch ADN ban đầu.
Chúng có cấu trúc như sau:
G-T-A-X-G-T-A-X X-A-T-G-X-A-T-G
G-T-A-X-G-T-A-X X-A-T-G-X-A-T-G
A T^KT	ímạchl(cũ):
ADN con 1:	1	'
[mạch mới:
.	„ í mạch mới:
ADN con 2:	>	'	*	_
[mạch 2 (cũ):
&iưĩ7