Giải bài tập Sinh Học 9 Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN

  • Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN trang 1
  • Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN trang 2
  • Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN trang 3
&iưĩ7
MÔI QUAN HỆ GÍỬA GEN VÀ ARN
I. KIẾN THỨC Cơ BẢN
ARN là đại phân tửdược cấu tạo theo nguyên tắc đa phân do nhiều đơn phân thuộc bốn loại A, u, G, X liên kết tạo thành mội chuỗi xoắn đơn.
ARN được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu một mạch của gen và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung. Do đó, trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn của gen quy định trình tự các nuclêôtit trên mạch ARN.
II. PHẦN GỢI ý trả Lời Câu Hỏi sgk
A. Phần tìm hiểu và thảo luận
▼ Quan sát hình 17.1 và hãy so sánh cấu tạo của ARN và ADN thông qua bảng 17.
Bảng 17. So sánh ARN và ẠDN
Đặc điểm
ARN
ADN
SỐ mạch đơn
1
2
Ce'c loại đơn phân
A, u, G, X
A, T, G, X
▼ Quan sát hình 17.2 và cho biết:
ARN dược tổng hợp dựa vào một hay hai mạch dơn của gen?
ARN được tổng hợp dựa vào một mạch đơn của gen, mạch này gọi là mạch khuôn.
Các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau để tạo cặp trong quá trình hình thành mạch ARN?
A liên kết với u,	T liên kết với A.
G liên kết với X,	X liên kết với G.
Có nhận xét gì về trinh tự các loại đơn phân trên mạch ARN so với mỗi mạch đơn của gen?
Trình tự các loại đơn phân trên mạch ARN giông với trình tự các loại nuclêôtit trên mạch bổ sung nhưng trong đó T được thay bằng u.
B. Phần câu hỏi và bài tập
Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc ARN và ADN. Những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc ARN và ADN là:
ADN
Có hai mạch đơn.
Có bốn loại đơn phân là: A,T,G,X.
AKN
Có một mạch đơn.
Có bốn loại đơn phân là: A,U,G,X.
ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen -> ARN.
- ARN được tổng hợp dựa trên nguyên tắc bổ sung và khuôn mẫu, do đó trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn ADN quy định trình tự các nuclêôtit trên mạch ARN.
Một đoạn mạch của gen có cấu trúc sau:
Mạch 1: A-T-G-X-T-X-G
Mạch 2: T-A-X-G-A-G-X Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.
Giải
Mạch ARN có trình tự các đơn phân như sau: A-U-G-X-U-X-G
Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:
A-U-G-X-U-G-A-X
Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên.
Giải
Mạch khuôn: T-A-X-G-A-X-T-GÌ Mạch bổ sung: A-T-G-X-T-G-A-Xj
Loại ARN nào sau dây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền'?
ARN vận chuyển
ARN thông tin
ARN ribôxôm
Cả 3 loại ARN trên Đáp án: b
III. CÂU HỎI BỔ SUNG
Một đoạn mạch của gen có câu trúc sau:
Mạch 1: G-X-A-T-G-X-G-G-T Mạch 2: X-G-T-A-X-G-X-X-A
Hãy xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.
Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:
U-X-G-A-U-G-A-X-G.
Hãy xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên.
GỢi ý trả lời
Mạch ARN có trình tự các đơn phân như sau:
G-X-A-U-G-X-G-G-U
Mạch khuôn: A-G-X-T-A-X-T-G-XÌ Mạch bổ sung: T-X-G-A-T-G-A-X-GJ