Giải bài tập Sinh Học 9 Bài 18. Prôtêin

  • Bài 18. Prôtêin trang 1
  • Bài 18. Prôtêin trang 2
PROTEIN
KIẾN THỨC Cơ BẢN
+ Prôtêin được cấu tạo chú ỵếu bởi các nguyên tốc, H, o, N tà dại từ
được cấu trúc theo nguyên tắc (ta phân, bao gồm hàng trăm đơn phân tà axit atnin thuộc 20 toại khác nhau.
+ Chính cách sắp xếp khác nhau của 20 loại axit amin này đã tạo nên tính đa dạng của prôtêin. Mồi phân tửprôtêin không chi đặc tn(ng bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các axit aniin mà còn (lo cấu trúc không gian, số chuồi axit amin.
Protein có nhiều chức năng quan trọng như là:
Thành phần cấu trúc cúa tê bào.
Xúc tác và điều hòa các quá trình trao dổi chất (vai trò enzim và hoocmôn).
Bảo vệ cư thể (kháng thể).
Vận chuyển.
Cung cấp năng lượng,.,. liên quan dến toàn bộ hoạt dộng sông cứa tê'bào, biêu hiện thành các tính trạng cúa cư thê.
PHẦN GỢI ý trả Lời câu hỏi sgk
A. Tìm hiểu và thảo luận
- Tính đặc thù của prôtêin dược thể hiện như thế nào?
Tính đặc thù của prôtêin được thể hiện ở thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các axit amin.
- Đặc điểm cấu trúc nào của prôtêin đã tạo nên tính đa dạng và tính đặc thù của prôtêin?
Đặc điểm cấu trúc theo nguyên tắc đa phân với hơn 20 loại axit amin tạo nên tính đa dạng và tính đặc thù của prôtêin.
Tính dặc trưng của prôtêin còn dược thể hiện qua cấu trúc không gian như thế nào?
Tính đặc trưng của prôtêin còn được thể hiện ở cấu trúc bậc 3 (cuộn xếp theo kiểu đặc trưng cho từng loại prôtêin), bậc 4 (sô lượng, số loại chuỗi axit amin).
- Vì sao prôtêin dạng sợi là nguyên liệu cấu trúc rất tốt?
Prôtêin dạng sợi là nguyên liệu cấu trúc rất tô't vì các vòng xoắn dạng sợi được bện lại với nhau kiểu dây thừng tạo cho sợi chịu lực khỏe hơn.
Nêu vai trò của một số enzim đổi với sự tiến hóa thức ăn ở miệng và dạ dày.
Amilaza trong nước bọt ở khoang miệng biến đổi một phần tinh bột trong thức ăn thành đường mantôzơ, pepsin trong dịch vị dạ dày có tác dụng phân giải chuỗi dài axit amin thành các chuỗi ngắn gồm 3-10 axit amin.
Giải thích nguyên nhân bệnh tiểu đường.
Do sự rối loạn trong hoạt động nội tiết của tuyến tụy (sự thay đổi tỉ lệ bất thường của insulin) dẫn tới tình trạng bệnh tiểu đường.
B. Phần câu hỏi và bài tập
Tính đa dạng và đặc thù của prôtẽin do những yếu tố nào xác định?
Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin do prôtêin cấu trúc theo nguyên tắc đa phân với hơn 20 loại axit amin và do các cấu trúc không gian.
Vì sao nói prôtêin có vai trò quan trọng dối với tế bào và cơ thể?
Nói prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể vì prôtêin có nhiều chức năng quan trọng như:
+ Là thành phần cấu trúc của tế bào;
+ Xúc tác (enzim);
+ Điều hòa các quá trình trao đổi chất (hoocmôn);
+ Bảo vệ cơ thể (kháng thể);
+ Vận chuyển;
+ Cung cấp năng lượng;
... có liên quan đến toàn bộ hoạt động sông của tế bào, biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể.
Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính dặc thù của prôtêin?
a) Cấu trúc bậc 1	b) Cấu trúc bậc 2
c) Cấu trúc bậc 3	d) cấu trúc bậc 4
Đáp án: a
Prôtêin thực hiện được chức năng chủ yếu ờ những bậc cấu trúc nào sau đây?
a).cấu trúc bậc 1	b) Cấu trúc bậc 1 và bậc 2
c) Câ'u trúc bậc 2 và bậc 3	d) cấu trúc bậc 3 và bậc 4