Giải bài tập Sinh Học 9 Bài 8. Nhiễm sắc thể

  • Bài 8. Nhiễm sắc thể trang 1
  • Bài 8. Nhiễm sắc thể trang 2
chương II	
	NHIÊM SẤC THE.	
8
NHIỄM SẮC THÊ
KIẾN THỨC cơ BẢN
Tế bào của mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng về số lượng và hình dạng xác định.
Ở kì giữa của quá trình phân chia tế bào, NST có cấu trúc điển hình gồm hai crômatít đính với nhau ở tâm động.
NST là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN, chính nhờ sự tự sao của ADN đưa đến sự tự nhân đôi của NST, nhờ đó các gen quy định tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.
PHẦN GỢi ý trả Lời Câu Hỏi
A. Phần tìm hiểu thảo luận
V Quan sát hình 8.2 và ghi vào bảng 8 về mức độ đóng, duỗi xoắn nhiều hay ít.
Bảng 8. Mức độ dóng, duỗi xoắn của NST qua các kì.
Hình thái NST
Kì trurỉg gian
Ki đầu
Ki giữa
Ki sau
Ki cuối
Mức độ duỗi xoắn
Mức độ đóng xoắn
Nhiều nhất
ít
Cực đại
ít
Nhiều
Quan sát hình 8.5 và hãy cho biết các sô' 1 và 2 chỉ những thành phần cấu tạo nào của NST.
Số 1: là nhiều nhiễm sắc tử chị em (crômatit).
Số 2: là tâm động.
B. Phần trả lời câu hỏi và bài tập
Những biến đổi hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn diễn ra ở các kì như thế nào? Tại sao nói sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chất chu kì?
Sự đóng, duỗi xoắn có tính chất chu kì vì ở kì trung gian NST ở dạng duỗi xoắn. Sau đó, bắt đầu đóng xoắn ở ki đầu và đóng xoắn cực đại ở kì giữa. Sang kì sau, NST bắt đầu duỗi xoắn và tiếp tục duỗi xoắn ở kì cuối. Khi tế bào con được tạo thành ở kì trung gian, NST ỏ dạng duỗi xoắn và duỗi xoắn có tính chát chu kì q, a các thế hệ tế bào.
Cẩu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì nào của nguyên phân1? Mô tả cấu trúc đó.
Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì giữa của nguyên phân. Mô tả cấu trúc điển hình của NST: gồm một nhiễm sắc tử chị em (crômatit) gắn với nhau ở tâm động (eo thứ nhất) chia nó thành hai cánh. Tâm động là điểm dính NST vào sợi tơ vô sắc trong bộ thoi phân bào. Nhờ đó, khi sợi tơ co rút trong quá trình phân bào, NST di chuyển về các cực của tế bào. Một số nhiễm sắc thể còn có eo thứ hai.
Nêu vai trò của NST đối với sự di truyền các tính trạng.
NST là cấu trúc mang gen và tự nhân đôi được, nhờ đó các tính trạng di truyền được sao chép lại qua các thế hệ cơ thể.
Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?
a) Kì đầu Đáp án: d
b) Kì giữa
c) Kì sau
d) Kì trung gian
III. PHÂN CÂU HỎI BÕ SUNG
Hãy chọn đáp án đúng cho các câu sau:
NST đóng xoắn cực đại ở kì:
c) Kì sau
c) Kì sau e) Kì cuối
d. Kì cuối
a) Kì đầu	b) Kì giữa
NST duỗi xoắn hoàn toàn ở kì:
a) Kì đầu	b) Kì giữa
Kì trung gian
Đáp án: Câu li b; Câu 2i d