Giải toán 9 Bài tập ôn cuối năm

  • Bài tập ôn cuối năm trang 1
  • Bài tập ôn cuối năm trang 2
  • Bài tập ôn cuối năm trang 3
  • Bài tập ôn cuối năm trang 4
  • Bài tập ôn cuối năm trang 5
  • Bài tập ôn cuối năm trang 6
  • Bài tập ôn cuối năm trang 7
BÀI ÔN TẬP ÔN CUỐI NĂM
Giải (h. 180)
Ta đặt AD - X thì CD = 10 - X.
Ta có AC2 = X2 + (10 - x)2
= 2(x - 5)2 + 50 > 50.
Vậy minAC - V50 = 5V2 (cm) khi X = 5 (cm).
Hướng dần (h. 181)
Vẽ AH 1 BC, tính được AH = 4. AB = 4V2 . Chọn (B).
Giải (h. 182)
Hình 181
Gọi G là trọng tâm của AABC. Xét ACBN vuông tại c, ta có :
BC2 = BN.BG = ậ BN2.
3
Vậy a2 = ị BN2 => BN = ^ệ-. 3	2
Hướng dẫn :
Tính được cosA =	, suy ra cotgA =	= tgB. Chọn (D).
Giải (h. 183)
Ta đặt AB = X (x >0), AH = X - 16.
Ta có AC2 = AB.AH hay 152 = x(x - 16)
X2 - 16x - 225 - 0 có nghiệm Xj = 25 x2 = -9 (loại).
Vậy AB = 25cm ; AH = 9cm, CH = 12cm.
Diện tích tam giác ABC là :
s = ịAB.CH=ị.25.12= 150 (cm2).
2 2 •
Hình 183
Hình 184
Qua o vẽ một đường thẳng vuông góc với BC tại M, cắt EF tại N. Ta tính được OD = AM = 6,5. Suy ra EN = 3,5 và EF = 7. Chọn (B).
Giải(h. 185)
a) Ta có B = c ; BOD = CEO (vì cùng cộng với góc COE được 120°.
Vậy ABOD GO ACEO (g.g), từ đó suy ra :
BD.CE = OB.OC =
Bơ
(không đổi).
, .	BD OD _ _ BD
b) 1 a có —— = —— suy ra — oc OE	BO
OD OE '
B = DOE = 60°.
Hướng dẫn (h. 184)
Suy ra ABOD co AOED (c.g.c) => BDO = ODE do đó tia DO là tia phân giác cửa góc BDE.
Gọi H là tiếp điểm của đường tròn (O) trên cạnh AB thì OH ± AB. Vẽ OK ± DE, ta có OH = OK (tính chất tia phân giác). Do đó đường tròn (O) tiếp xúc với DE.
Hướng dần (h. 186)
Vận dụng định lí đường trung bình của tam giác, tính được O'A - r ; OB = 2r ; O’P = 00 = 3r.
Ta có : (3r)2 = r2 + 42 => r2 = 2.
Do đó diện tích hình tròn (O’) là : s = 7tr2 = 2tt (cm2).
Trả lời : Chọn (D).
Trả lời : Chọn (C)..
Hướng dẫn : Dùng định lí góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn, góc nội tiếp.
Đáp số: BPD + AQC = 40° .
Giải
Gọi cạnh hình vuông là a, bán kính hình tròn là R.
TTỈ^.
Theo đề bài ta có 4a = 2nR => a = —7- .
2
Tỉ số diện tích giữa hình vuông và hình tròn là :
Sị a2 7t2R2 _ 71 < 1 s2 - kR2 - 4nR2 - 4
Suy ra Sị < s2. Vậy hình tròn có diện tích lớn hơn hình vuông.
Hướng dần (h.187)
Ta tính được BDC = 30°. Điểm D nhìn BC cho trước dưới một góc 30° nên D nằm trên cung chứa góc 30° dựng trên đoạn BC.
Hướng dẫn (h.188)
Tâm I của đường tròn nội tiếp AABC là giao điểm của ba đường phân giác. Tính được BIC = 120°. Cách dựng
Dụng BC = 4cm.
Dựng cung chứa góc 120° dựng trên đoạn BC.
Dựng đường thẳng d // BC và cách BC là lcm, cắt cung chứa góc tại điểm I.
Dựng đường tròn (I; lcm).
Từ B và c dựng các tiếp tuyến với đường tròn (I), chúng cắt nhau tại A.
Tam giác ABC là tam giác phải dựng.
//ướhg í/ần (h.189).
AABD oo ABCD (g.g) => BD2 = AD.CD.
Ta chứng minh Dj = Ej từ đó suy ra tứ giác BCDE nội tiếp.
Ta có BED = ACB (cùng bù với góc BCD) suy ra BED = ABC , dẫn tới BC // DE.
D
Hình 187
Hình 189
Hình 188
16. Giai
Xét hai trường hợp :
Chiều cao của hình trụ là 2cm, khi đó R = 1,5cm (h. 190).
Sxq = 27iRh = 2.71.1,5.2 = ÓTt (cm2).
= 7iR2h = 7I.(1,5)2.2 = 4,571 (cm3).
Chiều cao của hình trụ là 3cm, khi đó R = lcm (h. 191).
Sxq = 27ĩRh = 271. 1.3 = 6tc (cm2).
= 7ĩR2h = 71.12.3 = 371 (cm3).
Nhận xét: Trong cả hai trường hợp, ta thấy diện tích xung quanh là như nhau nhưng thể tích thì khác nhau. Trường hợp nào có bán kính lớn hơn thì thể tích lớn hơn.
Hướng dẫn (h.192). .
Ta tính được AB = 2dm và AC = 2V3 dm.
8ự3n
dm .
Sau đó tính SXI1 và V.
Đáp số: Sxq = 87rdm2 ; V =
Hướng dần :
Từ điều kiện 4kR2 = — 7ĩR3, suy ra R = 3m ; s = 36nm2 ; V = 367Tm3. 3
Bài tập luyện thêm
Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao BE và CF cắt nhau tại H.
Chứng minh rằng các tứ giác AFHE, BFEC nội tiếp.
Chứng minh rằng AAEF 00 AABC.
Vẽ đường kính AD. Chứng minh rằng tứ giác BHCD là hình bình hành.
Khi điểm A di động trên cung lớn BC của đường tròn (O), chứng minh rằng bán kính của đường tròn ngoại tiếp tứ giác AFHE không đổi.
• 2. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Tia phân giác của góc A cắt BC tại D và cắt đường tròn tại E. Tiếp tuyến tại E của đường tròn (O) cắt các tia AB và AC lần lượt tại M và N.
Chứng minh rằng MN // BC.
Chứng minh rằng AB.AC = AD.AE.
Chứng minh rằng AB.AC - DB.DC = AD2.
3.
Tam giác ABC phải có thêm điều kiện gì để tứ giác BCNM nội tiếp được một đường tròn.
Cho nửa đường tròn (O) đường kính BC, và điểm A trên nửa đường tròn đó. Gọi H là hình chiếu của A trên BC. Vẽ vào trong nửa đường tròn đã cho các nửa đường tròn (I) và (K) có đường kính theo thứ tự là HB và HC, chúng cắt AB và AC lần lượt tại D và E.
Tứ giác AEHD là hình gì ? Chứng minh.
Chứng minh rằng tứ giác BDEC nội tiếp.
Chứng minh rằng DE là tiếp tuyến chung của hai nửa đường tròn (I) và (K).
Tính diện tích hình giới hạn bởi ba nửa đường tròn biết HB = lOcm ; HC = 40cm.
Hướng dẫn - Đáp sô (h.193).
Học sinh dễ dàng chứng minh.
Tứ giác BFEC nội tiếp suy ra AEF = FBC .
Do đó AAEF co AABC (g.g).
ABD = 90° ; AFC = 90°, suy ra BD // CF.
Tương tự CD // BE.
Do đó tứ giác BHCD là hình bình hành.
Hình 193
>
1.
Gọi M là giao điểm của BC và HD, ta có MB = MC, MH - MD suy ra OM = — AH hay AH = 2OM (không đổi).
Tứ giác AFHE nội tiếp trong đường tròn đường kính AH (vì AEH = 90°). Suy AH
ra bán kính của đường tròn này là —2— = OM (không đổi).
(h.194).
a) Ta có BÃÌ = CÃÌ , suy ra EB = EC.
Do đó EBC - BEM , dẫn tới MN // BC.
I \ .	 . . _	' AB AD
AE 2
= AC
DB
DA
DE DC
(1)
suy ra AB.AC = AD.AE.
suy ra DB.DC - DA.DE.
(2)
AABD co ACED (g.g)
Trừ từng vế của (1) và (2) ta được :
AB.AC - DB.DC = AD.AE - AD.DE = AD(AE - DE) = AD.AD = AD2.
BCNM là tứ giác nội tiếp
 ABC = N
« ABC = ACB (vì N = ACB)
 AABC cân tại A.
(h.195).
Tứ giác AEHD là hình chữ nhật vì có ba góc vuông.
Ta có Di = Ai ; Ai = c, suy ra Di = C.
Do đó tứ giác BDEC nội tiếp.
Gọi M là giao điểm của AH và DE.	Hình 195
AMDI = AMHI (c.c.c), suy ra MDI = MHI = 90°, suy ra ID 1 DE.
Do đó DE là tiếp tuyến của đường tròn (I).
Chứng minh tương tự ta được DE là tiếp tuyến của đường tròn (K). Vậy DE là tiếp tuyến chung của hai nửa đường tròn (I) và (K).
Gọi diện tích nửa hình tròn (O), (I), (K) lần lượt là S], S2, S3. Diện tích hình giới hạn bởi ba nửa đường tròn là s.
Ta có : s = Sj - S2 - S3
= ỉn(R?-Rl-RÌ)
= ị 7T(252 - 52 - 202) = lOOĩi (cm2).
2