Giải bài tập Sinh Học 11 Bà 36. Phát triển ở thực vật có hoa

  • Bà 36. Phát triển ở thực vật có hoa trang 1
  • Bà 36. Phát triển ở thực vật có hoa trang 2
  • Bà 36. Phát triển ở thực vật có hoa trang 3
§36. PHÁT TRIỂN ở THựC VẬT có HOA
KIẾN THỨC Cơ BẲN
Phát triển của thực vật là toặn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm ba quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt).
Sinh trưởng và phát triển là những quá trình tương tác lẫn nhau trong chu trình sống của cơ thể thực vật.
Những nhân tô' chủ yếu chi phối sự ra hoa: tuổi cây, xuân hóa, quang chu kì.
Hoocmôn ra hoa là các chất hữu cơ được hình thành trong lá và được vận chuyển đến các điểm sinh trưởng của thân làm cho cây ra hoa.
Phitôcrôm là sắc tố cảm nhận quang chu kì của thực vật và là sắc tố nảy mầm đối với các loại hạt mẫn cảm với ánh sáng.
GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA
A. PHẨN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN
♦ Quan sát hình 36 và trả lời câu hói: Khi nào cây cà chua ra hoa và dựa vào đâu để xúc định tuồi của thực vật một năm ?
Trả lời:
Cây cà chua ra hoa khi đã đạt đến độ tuổi xác định.
Dựa vào sự ra hoa để xác định tuổi của thực vật 1 năm.
Hình 36. - Cây cà chua ra hoa khi đã đạt đến tuổi xác định
Cơ chế nào chuyển cây từ trạng thái sinh dưỡng sang trạng thái ra hoa khi cây à diều kiện quang chu kì thích hợp?
Trả lời:
ở điều kiện quang chu kì thích hợp, trong lá hình thành hoocmôn ra hoa (florigen). Hoocmôn này di chuyển từ lá vào đỉnh sinh trưởng của thân làm cho cây ra hoa.
Nêu ví dụ vận dụng kiến thức về sinh trưởng vào các thao tác xử lí hụt, củ nảy mầm.
Trả lời:
- Có thể thúc củ nẩy mầm sớm khi chúng đang ở trạng thái ngủ bằng nhiệt độ cao hay ngoài nắng, bằng hoá chất hay các chất kích thích sinh trưởng (gibêrelin) như ở củ khoai tây.
- Có thể thúc củ nẩy mầm sớm khi chúng đang ở trạng thái ngủ bằng cách ủ hạt trong nước ấm, đảo hạt nảy mầm, dùng hoocmôn kích thích, thí dụ: hạt thóc, hạt đậu,...
B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Phát triển của thực vật là gì?
Trả lời:
Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm ba quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt).
Lúc nào thì cây ra hoa?
Trả lời:
Cây ra hoa khi đã có các điều kiện thích hợp (tuổi, nhiệt độ, ánh sáng) tuỳ thuộc vào giông, loài cây, các chồi đỉnh thân chuyển hoá từ trạng thái sinh dưỡng hình thành lá sang trạng thái sinh dương hình thành hoa.
Thời điểm ra hoa ở thực vật 1 năm có phân ứng quang chu kì trung tính được xác định theo:
a. Chiều cao của thân.	b. Đường kính gốc.
c. Theo số lượng lá trên thân.	d. Cả a, b, c đúng.
Trả lời: c đúng
Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phân ứng quang chu kì của thực vật là:
a. Diệp lục b.	b. Carôtenôit.
c. Phitôcrôm.	d. Diệp lục a, b và phitôcrôm.
Trả lời: c đúng
CÂU HỎI BỔ SUNG
Phitôcrôm là gì?
Nêu vai trồ cua phitôcrôm trong phản ứng quang chu kì của thực vật.
Trả lời:
Phitôcrôm là sắc tố cảm nhận quang chu kì của thực vật.
Phitôcrôm có vai trò: tiếp nhận kích thích quang chu kì.