Giải bài tập Sinh Học 11 Bài 10. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

  • Bài 10. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp trang 1
  • Bài 10. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp trang 2
  • Bài 10. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp trang 3
  • Bài 10. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp trang 4
§10. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN Tố
NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG Hựp
KIẾN THỨC Cơ BẢN
Cường độ và quang phổ của ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp, quang hợp cực đại tại các miền tia đỏ và xanh tím.
Quang hợp tăng tỉ lệ thuận với nồng độ co2 cho đến trị số bão hòa co2, trên ngưỡng đó quang hợp giảm.
Nước là yếu tố quan trọng đối với quang hợp (nguyên liệu, môi trường, điều tiết khí khổng và nhiệt độ của lá).
Đối với đa số các loài cây, quang hợp tăng theo nhiệt độ đến giá trị tối ưu (tùy loài), trên ngưỡng đó quang hợp giảm.
Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng ảnh hưởng nhiều mặt đến quang hợp.
Sự ảnh huởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp tùy thuộc vào đặc điểm của giống và loài cây. Trong tự nhiên, các yếu tố môi trường không tác động riêng rẻ lên quang hợp mà là tác động phối hợp (ví dụ rõ nét nhất là sự phối hợp tác động của cường độ ánh sáng và cường độ co2).
GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA
A. PHĂN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN
♦ Quan sát hình 10.1 và trả lời câu hỏi: Cường độ ánh sáng ănh hưởng như thế nào đến cường độ quang hợp khi nồng độ co: bằng 0,01 và 0,32?
Trả lời:
Khi nồng độ co2 tăng, tăng cường độ ánh sáng làm tăng cường độ quang hợp.
Hình 10.1. - Ánh hưởng cửa cường cộ ánh sáng đến
cường độ quang hợp khi nồng độ co2 tăng
♦ Quan sát hình 10.2, cho biết sự phụ thuộc của quang hợp vào nồng độ co2 có giống nhau ở tất cả cúc loài cây không?
Trả lời:
Sự phụ thuộc của quang hợp vào nồng độ co2 không giống nhau ở tất cả
Hình 10.2. - Sự phụ thuộc của quang hợp vào nồng độ co2
♦ Nước có vai trò gì đối với quang hợp?
Trả lời:
Nước là yếu tố quan trọng đối với quang hợp (nguycn liệu, môi trường, điều tiết khí khổng và nhiệt độ của lá).
B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thê'nào?
Trả lời:
Sự ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đôi với quang hợp phụ thuộc vào nồng độ CO?. Khi nồng độ co? thấp, tăng cường độ ánh sáng, cường độ quang hợp tăng không nhiều, nhưng khi nồng độ co? tăng lên thì tăng cường độ ánh sáng, cường độ quang hợp tăng len rất mạnh (hình 10.1 SGK). Tại trị số nồng độ co? thích hợp, khi cường độ ánh sáng đã vượt qua điểm bù, cường độ quang hợp tăng tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng cho đến điểm no ánh sáng. Tại điểm no ánh sáng, nếu tăng cường độ ánh sáng, cường độ quang hợp không tăng. Ngoài ra, mối phụ thuộc của quang hợp vào cường độ ánh sáng còn phụ thuộc vào đặc trưng sinh thái của loài cây (cây ưa sáng, cây chịu bóng...)
Vai trò cửa nước trong pha sáng cửa quang hợp.
Tra lời:
Nước là nguycn liệu cho quá trình phân li nước trong pha sáng của quang hợp.
Nước tham gia vào các phản ứng trong pha tối của quang hợp.
Nước là tác nhân trực tiếp điều tiết độ mở của khí khổng cho co? khuếch tán vào lá đến lục lạp để pha tối quang hợp có thể xảy ra.
Nước là môi trường duy trì điều kiện bình thường cho toàn bộ bộ máy quang hợp hoạt động.
Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ ?
Trả Tơi:
Nhiệt độ ảnh hưởng đến các phản ứng enzim trong quang hợp. Các nhiệt độ như cực tiểu và cực đại đôi với quang hợp tùy thuộc vào đặc điểm sinh thái, xuất xứ, pha sinh trưởng, phát triển của loài cây. Trong giới hạn nhiệt độ sinh học đôĩ với từng giống, loài cây, pha sinh trưởng và phát triển, cứ tăng nhiệt độ thêm 10" thì cường độ quang hợp tăng len 2 - 2,5 lần.
Ill.	CÂU HỎI BỔ SUNG
Hãy cho 1 ví dụ về vai ỉ rò của muối khoáng t rong hệ sắc tố quang hợp.
Trả lời:
Thí dụ:
+ Fc tham gia vào quá trình lổng hợp pocfirin nhân diệp lục.
+ Mg, N tham gia vào câu trúc của phân tử diệp lục.