Giải bài tập Sinh Học 8 Bài 1: Bài mở đầu

  • Bài 1: Bài mở đầu trang 1
  • Bài 1: Bài mở đầu trang 2
tSài 1.
BÀI MỞ ĐẦU
KIẾN THỨC Cơ BẢN
Qua phần đã học, các em cần nhớ những kiến thức san:
Đặc điểm cơ bản phân biệt người và động vật là người biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động vào những mục đích nhất định.
Môn học cơ thể người và vệ sinh cung cấp những kiến thức về đặc điểm cấu tạo và chức năng sinh lí của cơ thể trong mối quan hệ với môi trường, những hiểu biết về phòng chống bệnh tật và rèn luyện thân thể.
Kiến thức về cơ thể người có liên quan tới nhiều ngành khoa học như y học, tâm lí giáo dục học, hội họa, thể thao,...
Phương pháp học tập phù hợp với đặc điểm môn học là kết hợp quan sát, thí nghiệm và vận dụng vào thực tế cuộc sống.
GỢi ý trả lời câu hỏi sgk A. PHẦN TỈM HIỂU VÀ THẢO LUẬN
■V Trong chương trình Sinh học lớp 7, các em đã học các ngành Động vật nào? Chương trình Sinh học lớp 7 đã học các ngành Động vật sau:
Ngành Động vật Nguyên sinh.
Ngành Ruột khoang.
Ngành Giun dẹp.
Ngành Giun tròn.
Ngành Gun đốt.
Ngành Thân mềm.
Ngành Chân khớp.
Ngành Động vật Có xương sống.
& Trong ngành Động vật Có xương sống, lớp Thú có vị trí tiến hóa cao nhất. V Xác định những đặc điểm chỉ có ở người, không có ở động vật và đánh
dấu s vào □ ở cuối câu.
+ Có tiếng nói, chữ viết, có tư duy trừu tượng và hình thành ý thức. ®
+ Phần thân của cơ thể có 2 khoang: ngực và bụng ngăn cách □
nhau bởi cơ hoành.
+ Biết dùng lửa để nấu chín thức ăn. + Não phát triển, sọ lớn hơn mặt.
▼ Kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề trong xã hội như: ngành y, dược, thể dục thể thao, tâm lí giáo dục, hội họa, võ thuật, thời trang,...
B. PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Trình bày những đặc điểm giông nhau và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp Thú?
Những đặc điểm giống nhau:
Người và động vật thuộc lớp Thú giống nhau về cấu tạo chung: các phần của bộ xương, sự sắp xếp các nội quan.
Có lông mao.
Có tuyến sữa.
Bộ răng phân hóa.
Đẻ con.
Những điểm khác nhau:
Sự phân hóa bộ xương phù hợp chức năng lao động và đi bằng 2 chân.
Nhờ lao động có mục đích loài người đã làm chủ tự nhiên.
Có tiếng nói, chữ viết, có tư duy trừu tượng và hình thành ý thức.
Biết dùng lửa để nấu chín thức ăn.
Não phát triển, sọ lớn hơn mặt.
Hãy cho biét những lợi ích của việc học tập môn học “Cơ thể người và vệ sinh”?
Những lợi ích của việc học tập môn học cơ thể người và vệ sinh là: có những kiến thức về đặc điểm cấu tạo và chức năng sinh lí của cơ thể người trong mối quan hệ với môi trường, những hiểu biết về phòng chông bệnh tật và rèn luyện thân thể, tránh được mê tín dị đoan; có những kiến thức cơ bản tạo điều kiện học lên các lớp sau, đi sâu vào các ngành nghề: y, thể dục thể thao, giáo dục,...
CÂU HỎI Bổ SUNG
Khi bị bệnh, ta có nên tin tưởng vào sự cúng vái hoặc chữa ở thầy lang băm để khỏi bệnh không? Tại sao?
> Gợi ý trả lời câu hỏi:
Khi bị bệnh ta không nên tin tưởng vào sự cúng vái hoặc chữa ở những người mạo danh thầy thuôc, không có uy tín. Vì chỉ có thầy thuốc thật sự mới đầy đủ những kiến thức về đặc điếm câu tạo và chức năng sinh lí của cơ thể người trong mối quan hệ với môi trường từ đó có được chẩn đoán đúng và điều trị bệnh hiệu quả.